Odbor sociální péče Magistrátu města Brna předložil v termínu 1. – 15. 8. 2019 k veřejnému připomínkování výstupy z jednání pracovních skupin KPSS pro návrh 6. Komunitního plánu sociálních služeb města Brna pro období 2020–2022.

Systémové priority 6. KP

Rozvoj procesu plánování sociálních služeb v městě Brně

Opatření A.1 Zaměření procesu plánování na potřeby a na řešení
nepříznivých sociálních situací skrze služby, nikoli
cílové skupiny
Opatření A.2    Zajištění činnosti koordinační skupiny a organizace pravidelných setkání s aktéry procesu plánování (poskytovatelé, uživatelé, pečující, zadavatelé, odborníci atd.)
Opatření A.3   Metodická hodnocení sociálních služeb – vytvoření
pravidel hodnocení pro optimalizaci sítě
Opatření A.4  Optimalizace sítě sociálních služeb vedoucí k jejímu
udržitelnému financování a k umožnění žádoucího
rozvoje

Spolupráce s Jihomoravským krajem v rámci procesu plánování sociálních služeb

Opatření B.1 Úzká spolupráce města Brna a Jihomoravského kraje v 
oblasti plánování a financování sociálních služeb –
zajištění potřebných procesů a vzájemné provázanosti
Opatření B.2    Poskytování zpětné vazby a předkládání návrhů ke
zefektivnění procesů plánování a financování
sociálních služeb

Rozvoj sítě sociálních služeb města Brna a dalších potřebných projektů
v sociální oblasti

Opatření C.1 Realizace inovativních a rozvojových projektů města
Opatření C.2     Zajištění potřeby „bydlení s podporou sociální
služby“pro seniory, zdravotně postižené a občany
ohrožené ztrátou bydlení či bydlící v nestandardních
podmínkách
Opatření C.3   Podpora rozšiřování kapacit prioritních služeb nad rámec sítě JMK
Opatření C.4  Sjednocení a zefektivnění sociálních služeb
poskytovaných v rámci středisek pečovatelských
služeb města Brna
Opatření C.5 Propojení a návaznost na proces plánování sociálních
služeb v rámci uplatňování nástroje ITI a v rámci
Koordinovaného přístupu k sociálně vyloučeným
lokalitám

Rozvoj služeb, které navazují nebo doplňují sociální služby

Opatření D.1 Finanční podpora aktivit navazujících a doplňujících
sociální služby – navýšení dotačního programu II
Opatření D.2    Rozvoj dopravy pro klienty sociálních služeb a další
potřebné občany města
Opatření D.3 Podpora dobrovolnictví v sociálních službách a v 
rámci navazujících a doplňujících aktivit
Opatření D.4    Zajištění hygienické a zdravotní péče pro osoby bez
domova (především pak osoby s omezenou mobilitou)