61 aktérů, 16 diskuzních setkání. Tak vypadala příprava Akčního plánu Strategie integrace cizinců ve městě Brně pro roky 2021–2023, který dnes radní doporučili zastupitelům ke schválení.

„Jde o první akční plán, který ke Strategii integrace cizinců vznikl. Podíleli se na něm nejen pracovníci z Odboru sociální péče, kteří se na práci s cizinci a s institucemi, jež s nimi přicházejí do styku, zaměřují, ale také pracovní skupiny o celkem 61 aktérech. Akční plán tedy vznikal ‚odspodu nahoru‘. Vycházel z nabytých zkušeností organizací samosprávy, státní správy, nevládních a dalších organizací, univerzit, ale i ze zkušeností samotných cizinců,“ popsal radní Marek Fišer, který působí zároveň jako předseda Výboru pro národnostní menšiny Zastupitelstva města Brna.

Akční plán vznikal prostřednictvím pracovních skupin rozdělených podle osmi témat, ve kterých nechyběla adaptace dětí cizinců po nástupu do školy, ale v tomto směru také podpora rodičů a na druhé straně i školy a pedagogů, dále integrace cizinců na trhu práce, zvýšení jejich informovanosti o péči o zdraví, odstraňování jazykových a informačních bariér apod. Zaměřuje se i na veřejné instituce a rozvoj jejich komunikace s cizinci. Zdůrazňuje také důležitost informovanosti a prevence.

Smyslem akčního plánu je stanovit konkrétní kroky, které povedou k cílům vytyčeným ve strategii. Definuje jejich časovou náročnost, určuje realizátory a spolupracující subjekty, ale předem upozorňuje také na rizika, která mohou nastat. „Jako příklad mohou posloužit třeba aktivity ve vztahu k žákům – dětem cizinců. Pro ty jsou navrhována doučování, zapojení do volnočasových aktivit, pro rodiče informační balíček o systému vzdělávání i odborné poradenství a mentoring; jednou z aktivit jsou i tripartitní schůzky ve složení učitel – rodič – žák. Problémy, se kterými se můžou pracovníci při realizaci setkat, zahrnují objektivní překážky jako nedostatek dobrovolníků nebo jazykovou bariéru, ale i subjektivní nastavení aktérů – po všech stránkách připravená aktivita může ztroskotat například na nezájmu nebo nesouhlasu rodičů. Se všemi těmito riziky je důležité od začátku vědomě pracovat a hledat cesty k tomu, jak jim předejít,“ vysvětlil Marek Fišer.

Samotnou Strategii integrace cizinců schválili zastupitelé loni v září a dostupná je na webu Odboru sociální péče. Na stejném místě bude v případě schválení zastupitelů i Akční plán 2021–2023.

Naplňování aktivit z akčního plánu dovoluje projekt „Integrace cizinců v Brně“, na nějž město každoročně čerpá dotaci od Ministerstva vnitra. Třetí pokračování tohoto projektového záměru a přípravu žádosti o dotaci dnes radní rovněž doporučili zastupitelům ke schválení. Jde o společný projekt města a společnosti SocioFactor. Celkové náklady 11měsíčního projektu činí 2 miliony korun, přičemž rozpočet určený na financování aktivit města je 1,25 milionu. Město nese 10 % nákladů, tedy 125 tisíc korun. Jeho role v tomto projektu spočívá například v zajištění interkulturní práce s Vietnamci pro školky a školy, v plánu je také vytvořit informační portál Brno mezinárodní město.

Projekt cílí na stále narůstající skupinu cizinců ze zemí EU i z tzv. třetích zemí, kteří do města přicházejí za prací, a pokrývá tuto skupinu v celé šíři – od nekvalifikovaných nebo nízko kvalifikovaných až po vysoce kvalifikované cizince a jejich rodinné příslušníky. Sekundárně jsou cílovou skupinou aktéři integrace ve městě, především pak školská a prorodinná zařízení.

Mgr. Radka Loukotová
Tiskové středisko MMB
tel.: +420 542 172 471
mobil: +420 773 183 511
e-mail: tis@brno.cz