Dotace na podporu sociálních služeb, registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a zařazených do Základní sítě sociálních služeb ve městě Brně pro rok 2023 a Základní sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2023.

Lhůta pro podávání žádostí je v termínu od 10. 10. 2022 do 31. 10. 2022.

Předpokládaný objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu dotačního Programu I činí cca 115 mil. Kč (v souladu se schváleným rozpočtem města na rok 2023).

Kritéria pro hodnocení žádosti a stanovení výše dotace:
• Splnění všech podmínek pro poskytování dotací uvedených v Dotačních pravidlech schválených Zastupitelstvem města Brna na zasedání Z8/33 dne 9. listopadu 2021.
• Soulad s aktuálním Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb ve městě Brně 2023-2026 a Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji.
• Platné Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu vydaným KrÚ JMK pro příslušný rok).
• Výše dotace bude stanovena v souladu s „Pravidly financování sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro léta 2023-2024“ a v souladu s „Kritérii financování sociálních služeb v JMK pro rok 2023“, a to tak, aby bylo v rámci vyrovnávací platby zajištěno minimální spolufinancování ze strany města.

Náležitosti podání žádosti jsou uvedeny ve Výzvě.