Účelem programu je podpora projektů zaměřených na řešení problematiky závislostí na legálních a nelegálních návykových látkách a řešení problematiky patologického hráčství na území města Brna. Cílem podpory je snižování sociálních, zdravotních a dalších škod a rizik, která s sebou užívání návykových látek a hazardní/patologické hraní nesou. Cílem programu je přispění k ochraně veřejného zdraví a bezpečnosti a zlepšení situace skupin obyvatel dotčených problematickým užíváním či závislostí na nelegálních nebo legálních návykových látkách a hazardním/patologickým hraním. Dalšími důvody jsou rozvoj a inovace systému poskytované péče na území města v souladu s principy snižování rizik, zotavení, participace, kvality, efektivity a racionálního přístupu. Dále pak udržení a rozvíjení sítě služeb a projektů zaměřených na ohrožené a rizikové skupiny obyvatel (aktivní uživatelé legálních a nelegálních drog a závislí; zotavující se uživatelé legálních či nelegálních drog a hazardní/patologičtí hráči; sociální okolí závislého nebo ohroženého závislostí; školní populace). Jednou z podmínek poskytnutí dotace je soulad předloženého projektu s prioritami a potřebami města, zejména se Strategií politiky statutárního města Brna v oblasti drog a závislostí. Žádosti o poskytnutí dotace se podávají na podzim, konkrétní termín a další důležité informace jsou zveřejňovány na úřední desce a také na to webu města Brna (viz odkazy níže).
 
Kontaktní osoba:

Ing. Mgr. Petra Přibylová, Koordinační centrum prevence, protidrogový koordinátor, tel.: 542 173 172,
e-mail: pribylova.petra@brno.cz

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna na projekty realizované v rámci politiky města v oblasti drog a závislostí
Výzva k podávání žádosti o dotace pro rok 2022 – protidrogová prevence
Žádost o poskytnutí dotace pro rok 2022 – protidrogová prevence
Příloha č. 1 
Příloha č. 2 
Příloha č. 3
Přehled schválených programových dotací 2021
Přehled schválených individuálních dotací 2021