Účelem dotačního programu I je pomoc při řešení nepříznivých sociálních situací prostřednictvím sociálních služeb. V rámci tohoto programu jsou poskytovány finance z rozpočtu města Brna pouze na provoz sociálních služeb registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tedy na základní činnosti těchto služeb, jenž zmíněný zákon přesně definuje. Podmínkou pro získání dotace je zařazení sociální služby do Základní sítě sociálních služeb Jihomoravského kraje a soulad s aktuálně platným komunitním plánem sociálních služeb města Brna. Financování sociálních služeb je v souladu s platnou legislativou založeno na systému vícezdrojového financování. Vedle státu se na něm podílejí především kraje a obce, případně i soukromý sektor, nadace, různé fondy či soukromí donátoři. Příjmy poskytovatelů tvoří také úhrady od samotných uživatelů sociálních služeb, příjmy od zdravotních pojišťoven a finanční prostředky získané z projektů financovaných Evropskou unií. Financování sociálních služeb je na rozdíl od ostatních dotačních programů specifické tím, že musí být poskytováno v souladu s Rozhodnutím Evropské komise č. 2012/21/EU, které se týká tzv. služeb obecného hospodářského zájmu (jedná se o podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby). Současná legislativa určuje zodpovědnost za přerozdělování prostředků ze státního rozpočtu na provoz sociálních služeb jednotlivých krajům, které také zodpovídají za celkovou správu sítě sociálních služeb na svém územní. Pro tyto účely vytváří Jihomoravský kraj svá pravidla financování sociálních služeb a pravidla jejich síťování. Město Brno pak na základě těchto krajských pravidel a také dle svých vlastních zásad a pravidel (viz níže) kofinancuje provoz sociálních služeb poskytovaných na svém území. Žádosti o poskytnutí dotace se podávají na podzim, konkrétní termín a další důležité informace jsou zveřejňovány na úřední desce a také na to webu města Brna (viz odkazy níže).
Kontaktní osoba:

Ing. Tereza Vlasová, odborný referent financování a plánování, tel.: 542 173 855,e-mail: vlasova.tereza@brno.cz

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Brně – program I
Výzva k podávání žádostí o dotace na sociální služby pro rok 2022
Žádost o dotaci 2022 – program I
Příloha – čestné prohlášení
Přehled schválených dotací 2021 – program I