Účelem programu je podpora projektů z oblasti prevence kriminality na území města Brna. Podporovány jsou projekty zaměřené na sociální prevenci, na situační prevenci, na prevenci viktimnosti a na informace pro občany o možnostech obrany a ochrany před trestnou činností. Cílem programu je rozvoj a posílení systému prevence kriminality na území města Brna, rozvíjení a zkvalitnění sítě spolupracujících subjektů, podpora působení dobrovolníků, domovníků a asistentů prevence kriminality a zapojení veřejnosti do prevence kriminality, pomoc a podpora projektů zaměřených na poskytování poradenství pro ohrožené a rizikové skupiny obyvatel, prevence kriminality dětí a mládeže, prevence kriminality páchané na seniorech, resocializace pachatelů trestné činnosti a předcházení recidivě, snížení kriminality ve vybraných částech města, zejména v sociálně vyloučených lokalitách a reakce na nové hrozby a trendy v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku. Jednou z podmínek pro poskytnutí dotace je soulad s platnou Koncepcí prevence kriminality ve městě Brně. Maximální výše dotace je 200 tis. Kč. Žádosti o poskytnutí dotace se podávají na podzim, konkrétní termín a další důležité informace jsou zveřejňovány na úřední desce a také na to webu města Brna (viz odkazy níže).
Kontaktní osoba:

Bc. et Bc. Sylvie Zbořilová, Koordinační centrum prevence, koordinátor prevence kriminality, tel.: 542 173 112,
e-mail: zborilova.sylvie@brno.cz

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna na projekty v oblasti prevence kriminality
Výzva k podávání žádostí o dotace pro rok 2022: Dotační program prevence kriminality
Žádost o dotaci na rok 2022: Dotační program prevence kriminality
Příloha č. 1 
Příloha č. 2 
Příloha č. 3
Přehled schválených dotací 2021 – prevence kriminality