Město Brno v rámci sociální oblasti podporuje celou škálu služeb, projektů a veřejně prospěšných činností, které poskytují pomoc a podporu různým cílovým skupinám. Tuto pomoc a podporu poskytuje především skrze své dotační programy, které mají jasně vymezen svůj účel. Nejvíce finančních prostředků město poskytuje na provoz sociálních služeb, ale podpora je rovněž poskytována i na další činnosti, které na sociální služby navazují nebo je doplňují. Město rovněž finančně podporuje činnost národnostních menšin nebo projekty v oblasti prevence kriminality či prevence závislostí. Financování sociálních služeb je na rozdíl od ostatních dotačních programů specifické tím, že musí být poskytováno v souladu s Rozhodnutím Evropské komise č. 2012/21/EU, které se týká tzv. služeb obecného hospodářského zájmu. Všechny níže uvedené dotační programy administruje Odbor sociální péče Magistrátu města Brna (konkrétní informace včetně kontaktních osob jsou uvedeny níže).

DOTAČNÍ PRAVIDLA statutárního města Brna

Dotační programy města v rámci sociální oblasti

Dotační program pro nestátní neziskové organizace na sociální služby – program I

Dotační program pro nestátní neziskové organizace, které doplňují nebo vhodně navazují na sociální služby pro občany města Brna – program II

Dotační program pro právnické a fyzické osoby, které působí v oblasti národnostních menšin a etnik na území statutárního města Brna

Dotační program politiky statutárního města Brna v oblasti drog a závislostí (projekty protidrogové politiky)

Dotační program na projekty prevence kriminality (Městský program prevence kriminality)