Banner

SNN V ČR Centrum denních služeb pro sluchově postižené


spolek

u MV ČR VSP/1-34/90-R

00.00.0000

2005

86771396


541 212 401 

cds.brno@seznam.cz

www.neslysici-brno.estranky.cz


Česká spořitelna 

1341721329 

Simona Šumberová 

ředitelka 


Činnost organizace

Poslání CDS

Naším posláním je podporovat samostatnost osob se sluchovým postižením, které se nacházejí na území Brna a okolí a pomáhat jim zapojovat se do slyšící společnosti. Poskytováním tlumočnických a sociálně aktivizačních služeb zprostředkováváme těmto osobám informace, na jejichž základě se mohou samostatně rozhodovat, vyjadřovat vlastní přání a potřeby a orientovat se ve světě kolem sebe.

 

Cílová skupina

Cílovou skupinou CDS jsou osoby se sluchovým postižením. Služby jsou poskytovány bez rozdílu pohlaví, národní příslušnosti, náboženského vyznání, sexuální orientace. Poskytují se bez omezení věku. Jedná se o:

 • neslyšící
 • nedoslýchavé
 • ohluchlé
 • uživatele kochleárních implantátů
 • osoby trpící ušním šelestem
 • osoby s lehčí formou kombinovaného postižení (sluchové a jiné postižení)

Poznámka: v případě těžší formy kombinovaného postižení je rozhodnutí o poskytnutí tlumočnické služby na ředitelce CDS.  

Cílovou skupinou jsou osoby se sluchovým postižením z Brna a okolí, které mají obtíže v komunikaci se slyšící společností, nebo také nedostatek informací pro řešení svých záležitostí a problémů, případně se nacházejí ve složité sociální situaci, kterou nedokáží řešit vlastními silami.

Do cílové skupiny spadají osoby používající jako komunikační prostředek:

 • znakový jazyk
 • znakovanou češtinu
 • mluvenou formu českého jazyka (artikulace)
 • psanou formu českého jazyka
 • odezírání
 • prstovou abecedu

Tlumočnické služby

Cíl tlumočnických služeb:

 • předání  jasných a srozumitelných informací v komunikačním kódu osob se sluchovým postižením a tím snižování komunikační a informační bariéry - tlumočnické služby a základní sociální poradenství pomáhají překonávat informační a komunikační bariéru, která vyplývá ze sluchového handicapu klientů a specifického způsobu jejich komunikace
 • zprostředkování kultury neslyšících slyšící společnosti a současně zprostředkování kultury slyšící společnosti neslyšícím
 • podpora zapojení osob se sluchovým postižením do společnosti slyšících a neslyšících a tím snížení míry jejich sociálního vyloučení - tlumočnické služby podporují zapojení klientů do společnosti slyšících a zprostředkovávají slyšícím kulturu Neslyšících

Součástí tlumočnických služeb je:

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím - kontakt se společenským prostředím je v rámci tlumočnických služeb zprostředkován tlumočením komunikace mezi klientem a slyšící osobou, tlumočením z kultury slyšících do kultury Neslyšících a naopak. V rámci zprostředkování kontaktu tlumočník překládá z psané formy českého jazyka (dokumenty, dopisy, SMS zprávy, novinové články apod.) do komunikačního kódu uživatelů služeb a naopak.
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí - tuto pomoc zajišťuje sociální pracovník tím, že poskytuje základní sociální poradenství, předává potřebné informace, pomáhá při řešení tíživé sociální situace klientů, pomáhá s vyplňováním a podáváním žádostí a formulářů, podporuje klienty v jejich samostatnosti a vlastním rozhodování, ve vyjadřování jejich přání a potřeb a orientaci v okolí.

Tlumočnické služby jsou poskytovány formou terénní a ambulantní.

 

Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se sluchovým postižením

 

Cíl sociálně aktivizačních služeb:

 • udržení a posílení schopností a dovedností osob se sluchovým postižením a podpora jejich samostatnosti a soběstačnosti
 • podpora zapojení osob se sluchovým postižením do společnosti slyšících a neslyšících  a tím vytvářet pocit kolektivní sounáležitosti a důvěry.
 • zprostředkování informací, které pomáhají osobám se sluchovým postižením v orientaci v okolním prostředí

Součástí sociálně aktivizačních služeb je:

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity (kurz AJ, kurz práce na PC, výuka ČZJ, ZČ a odezírání, přednášky)
 • sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob (kroužek vaření/ručních prací)
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí poskytuje sociální pracovník předáváním potřebných informací při řešení obtížné životní situace klienta. Sociální pracovník podporuje klienta ve vyjadřování přání a potřeb, v samostatnosti a vlastním rozhodování.
  • pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů
  • pomoc při vyřizování běžných záležitostí

Sociálně aktivizační služby jsou poskytovány formou terénní a ambulantní.

           

                    Půjčovna kompenzačních pomůcek

V půjčovně kompenzačních pomůcek firmy Widex pro osoby lehce až těžce nedoslýchavé půjčujeme specifické doplňující pomůcky pro individuální poslech a porozumění řeči při jednáních na úřadech, institucích a soudech, na přednáškách, v domácnostech, v hlučném prostředí apod.

V rámci půjčovny nabízíme:

 • komunikátor Crescendo 50 - vestavěný mikrofon na zesilovači Crescendo 50 přijímá okolní zvuky. Zvuk je dodáván přímo do ucha prostřednictvím velmi lehkých sluchátek. Pomocí regulátorů si můžete plynule upravovat hlasitost a kvalitu tónu.
 • sluchadlo Widex REAL 9 a 19 - malé digitální tříkanálové závěsné sluchadlo (mini-BTE) s integrovaným zpracováním signálu. Je vhodné pro malé a středně těžké sluchové ztráty.
 • sluchadlo SENSO DIVA SD – 9 - vícekanálová digitální a plně automatická sluchadla, která se neustále adaptují na různá poslechová prostředí uživatele.
 • sluchadlo SENSO VITA – 9
 • indukční smyčku se zesilovačem LA-215 - zesilovač s indukční smyčkou (37 m) s připojením k televizi, radiu, hifi systému atd. Automatická kontrola zesílení (AGC) uchovává zvolenou hlasitost i při větším kolísáním zvuku. Regulátorem lze upravovat vysoké a hluboké tóny. 
 • indukční komunikační smyčka Soundshuttle - kompaktní přenosná indukční a komunikační smyčka, která je připravená ihned k použití.
 • indukční smyčka k mobilnímu telefonu pro osoby používající sluchadla (LPS-1) - princip provozu zařízení je založen na běžně používané indukční technologii: indukční smyčka bezdrátově odesílá zvuky, které jsou zachytávány cívkou sluchadla (musí být přepnuto do režimu T). Přístroj je možné použít s telefony Nokia 6210/6250/7110/640/650 a telefony série 5100/6100.
 • indukční smyčka k mobilnímu telefonu pro osoby používající sluchadla (LPS-3) - platí informace viz výše. Přístroj je možné použít s telefony Nokia 3210/8210/880 nebo jinými kompaktibilními telefony.
 • Scola FM - bezdrátový (FM) systém, který výrazně zlepšuje poslech se sluchaly v hlučných prostředích, při přednaškách, ve škole apod.

Zařízení poskytovatele

Název, adresatelefonemail
SNN v ČR Centrum denních služeb pro sluchově postižené
777 912 934 zrneckova.cds.brno@seznam.cz, cds.brno@seznam.cz
SNN v ČR Centrum denních služeb pro sluchově postižené
777 912 934 zrneckova.cds.brno@seznam.cz, cds.brno@seznam.cz
celkem 2 záznamů
Strana: 1 |

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz