Osoby a duševním onemocněním

Osoby s duševním onemocněním

Dobrovolná hospitalizace...

DOBROVOLNÁ HOSPITALIZACE

Ošetřující lékař může doporučit pobyt v lůžkovém psychiatrickém zařízení, ať již v léčebně nebo na psychiatrickém oddělení nemocnice. Dle zákona má pacient právo k přijetí do lůžkového psychiatrického zařízení v jeho spádové oblasti (§ 24 odst. 1 zákona č.48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění). Po přijetí na oddělení by měl být pacientovi předložen dokument, v němž písemně potvrdí souhlas s hospitalizací, ten je však možnost kdykoli během pobytu zrušit. Na základě tohoto zrušení by měl lékař pacienta neprodleně propustit (po podpisu tzv. reversu – písemné prohlášení pacienta o odmítnutí doporučené léčby nebo léčebného postupu). Prohlášení o dobrovolném vstupu do ústavní zdravotnické péče musí být vždy opatřeno datem, kdy bylo podepsáno. Pokud lékař propuštění odmítne, musí postupovat dle pravidel při nedobrovolné hospitalizaci.

K léčbě dobrovolně hospitalizovaného pacienta je také nutné získat jeho informovaný souhlas s léčbou (Čl. 5 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně). Často je tento souhlas přikládán při příjmu společně se souhlasem k dobrovolné hospitalizaci. Zdravotník by měl pacientovi poskytnout všechny údaje, potřebné k zasvěcenému rozhodnutí před zahájením každého nového diagnostického či terapeutického postupu, aby měl možnost se rozhodnout, zda s léčbou souhlasí či nikoliv.

Během své hospitalizace má každý pacient právo na důstojné zacházení* (Čl. 1 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně). Pokud pacient nabude dojmu, že zdravotnické zařízení toto právo nerespektuje, může si na postup zdravotníku stěžovat u ředitele zařízení, u ředitele pobočky příslušné zdravotní pojišťovny, dále také u odboru zdravotní péče MZ ČR.

Dále má pacient právo rozhodnout, komu lze podat informace o jeho hospitalizaci. Pokud pacient nechce nikoho blíže informovat, musí pracovníci lůžkového zařízení toto přání respektovat (dle zákona č. 101/2002 Sb., o ochraně osobních údajů).

_____________________________________________________________________________________

 *Centrum advokacie duševně postižených (MDAC) a Liga lidských práv poskytují bezplatnou podporu lidem s duševní nemocí, jejichž základní práva byla porušena.

 

zdroj:

www.ferovanemocnice.cz,   www.vodopad.cz

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz