Osoby a duševním onemocněním

Osoby s duševním onemocněním

Nedobrovolná hospitalizace...

Hospitalizovat pacienta bez jeho souhlasu je možné jen z důvodů, které jsou stanoveny v zákoně. Jedním z nich je i situace, kdy osoba jeví známky duševní choroby nebo intoxikace (požití alkoholu, drog) a je nebezpečná sobě nebo svému okolí (§ 23 odst. zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu). Pokud je pacient velmi agresivní, může při jeho převozu asistovat Policie ČR. Nedobrovolná hospitalizace představuje závažný zásah do práv pacienta, zdravotnické zařízení má proto povinnost oznámit nedobrovolné převzetí pacienta do 24 hodin soudu, v jehož obvodu má zdravotnické zařízení sídlo - v Brně je to soud městský, v Praze soudy obvodní. Soud pak musí do 7 dnů (ode dne, kdy došlo k omezení volného pohybu nebo styku nemocného s okolním světem)rozhodnout, zda k nedobrovolnému převzetí došlo v souladu se zákonem. Soud by měl pacienta během tohoto prvního týdne hospitalizace vyslechnout nebo se o to alespoň pokusit. Pro řízení si může pacient zvolit zástupce (příbuzný, kamarád) nebo je mu soud povinen ustanovit advokáta, který by ho měl kontaktovat. Konečné usnesení se pak doručí pacientovi nebo jeho zástupci a zdravotnickému zařízení.  Zde je potřeba zdůraznit, že soudní rozhodnutí nemusí být pacientovi doručena, pokud to doporučí jeho ošetřující lékař nebo soudní znalec, který ho vyšetřoval. Všechna rozhodnutí ale soud doručuje zdravotnickému zařízení. Požádejte proto ošetřujícího lékaře nebo sociální pracovnici, aby Vám předali jméno a adresu advokáta, který Vám byl soudem ustanoven, a kontaktujte ho. Můžete se spojit také přímo se soudcem, který ve věci rozhoduje.

Dále se soud vyslovuje k přípustnosti dalšího držení občana ve zdravotnickém zařízení. Ke zjištění jeho zdravotního stavu ustanoví soudního znalce - psychiatra, který vypracuje znalecký posudek. Na základě tohoto posudku musí soud do 3 měsíců rozhodnout, zda je další držení pacienta ve zdravotnickém zařízení přípustné, příp. na jakou dobu.

Proti soudnímu rozhodnutí je možno se odvolat, a to do 15 dnů od jeho doručení. Jestliže soud rozhodne, že držení pacienta je přípustné na určitou dobu, může pacient (zástupce) i před uplynutím této doby požádat soud o nové vyšetření a propuštení.

Informace o důvodech hospitalizace by měl pacientovi primárně poskytnout ošetřující lékař Další možností je kontaktovat advokáta, kter‎ý pacienta v detenčním řízení zastupuje. Informace lze získat také přímo u soudu, kter‎ý ve věci rozhoduje.

Zdroje:

www.vodopad.cz

http://www.ferovanemocnice.cz/prava-osob-s-dusevni-nemoci-30/nedobrovolna-hospitalizace-97.html .

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz