Osoby a mentálním onemocněním

Osoby s mentálním postižením

Charakteristika cílové skupiny

Pracovní skupina Osoby s mentálním postižením se zaměřuje na řešení problematiky poměrně široké cílové skupiny. V podstatě jde o tři skupiny – osoby s mentálním postižením, osoby s kombinovaným postižením a osoby s postižením autistického spektra (PAS). Na pravidelných jednáních skupiny se schází cca 30 zástupců poskytovatelů, zadavatelů a uživatelů sociálních služeb.  Největší zastoupení mají poskytovatelé sociálních služeb  zejména řad NNO. Zájmy uživatelů služeb zastupují v PS zejména pečující osoby, zákonní zástupci osob, kterým je služba přímo poskytována a sami nemohou hájit a prosazovat své zájmy.

Osoby s mentálním postižením: mentální postižení se dělí na čtyři základní skupiny – lehké, středně těžké, těžké a hluboké mentální postižení. U všech skupin je častý výskyt přidružených vad a nutnost celoživotní podpory a pomoci druhé osoby.

Osoby s kombinovaným postižením: jde o osoby s vysokým stupněm závislosti na pomoci druhých. Osoby s kombinovaným postižením často trpí mentálním postižením a přidruženými vadami jako je epilepsie, smyslové postižení, motorické postižení. Celoživotní omezení klade vysoké nároky na zajištění podpory a pomoci.

Osoby s poruchami autistického spektra (PAS): autismus je komplikované, celoživotní postižení, které naruší a výrazně ovlivní celkový mentální vývoj každého jedince, a to od nejranějšího věku. Postižení zasahuje všechny věkové skupiny obyvatelstva, bez ohledu na místo narození, pohlaví, rasu. Tyto osoby nejsou schopny samostatně trávit volný čas. Nevnímají svět kolem sebe běžným způsobem, nerozumí tomu co vidí, slyší, prožívají. Postižení se projevuje v oblasti komunikace, sociálních vztahů a představivosti. Lidé s poruchou autistického spektra mají potíže s chápáním symbolů a jejich dešifrováním, chápou svět přísně logicky a realisticky. Důsledkem toho jsou vážné poruchy v mezilidských vztazích – lidé s PAS trpí tzv. “sociální slepotou“, dochází k problémovému chování (agrese vůči okolí, sebepoškozován – kousání, škrábání, křik apod.)

Všechny zmíněné cílové skupiny tedy řeší zejména zajištění dostupné a kvalitní pomoci a podpory pro cílovou skupinu s ohledem na míru postižení a podporu přirozeného způsobu života osob s handicapem ve všech fázích života.

Velký důraz je proto v rámci pracovní skupiny kladen právě na komplexní podporu rodiny jako celku. Pečující rodiny potřebují stabilní a silný systém sociální podpory. Jde o zajištění komplexních a návazných služeb pro osoby s různým stupněm postižení od raného věku, přes dospívání, dospělost až po seniory a podporu pečujících rodin s ohledem na posun potřeb. Důležitým prvkem v přístupu k osobám s postižením a jejich rodinám je odstranění bariér a předsudků ze strany většinové společnosti.

Neexistuje přesná evidence osob s uvedeným typem postižení. U osob s mentálním postižením hovoří kvalifikovaný odhad o 5-9 tisících osobách, u osob s poruchou autistického spektra jde o 1% populace a u osob s kombinovaným postižením jde obvykle o zahrnutí mezi osoby s tělesným, mentálním či jiným postižením.

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz