Osoby s tělesným postižením

Osoby s tělesným postižením

Charakteristika cílové skupiny

Pracovní skupina Osoby se zdravotním postižením se zaměřuje na řešení problematiky dvou cílových skupin – osoby s tělesným postižením a osoby s jiným typem zdravotního postižení.

Na pravidelných jednáních skupiny se schází cca 30 zástupců poskytovatelů, zadavatelů a uživatelů sociálních služeb.  Největší zastoupení mají poskytovatelé sociálních služeb  zejména řad NNO. Zájmy uživatelů služeb zastupují v PS zejména pečující osoby, zákonní zástupci osob, kterým je služba přímo poskytována a sami nemohou hájit a prosazovat své zájmy.

Osoby s tělesným postižením k nimž náleží lidé na vozíku, lidé obtížně chodící, z nichž někteří používají např. chodítka nebo berle, lidé po úrazu či onemocnění s dočasným nebo trvalým omezením hybnosti, děti s tělesným příp. i kombinovaným postižením (dětská mozková obrna, svalová dystrofie, rozštěp páteře a další) a také senioři s tělesným postižením (seniory jako cílovou skupinou se zabývá i samostatná pracovní skupina)

Osoby s jiným typem zdravotního postižení jako je např. celoživotní nevyléčitelné onemocnění EB (epidermolysis bullosa – vážné genetické postižení kůže) a celiakie (závažné celoživotní onemocnění trávicího traktu podmíněné genetickými faktory – nesnášenlivost lepku).

Významnou skupinu tvoří lidé po úrazech, jejichž počet se stále zvyšuje.

Pokud jde o věkové složení osob z cílových skupin, jsou zde zahrnuty všechny věkové kategorie – novorozenci, děti a mladiství, dospělí i senioři.

Sociální služby i navazující aktivity musí proto pokrývat nejen měnící se individuální potřeby jednotlivých osob, které se liší rozsahem jejich postižení a tím i mírou soběstačnosti, ale i pomáhat těm, kteří o ně pečují v rodinách, zlepšovat začlenění lidí s postižením do majoritní společnosti odstraňováním bariér nejen architektonických a samozřejmě  sociální rehabilitací včetně vzdělávání či pracovního uplatnění.

Nutností je také zajišťovat osobní asistenci, respitní péči i chráněné bydlení různého typu.

Důležitá zůstává stále potřeba dostupných a kvalitních informací nejen o sociálních službách, ale i o nabízených kompenzačních pomůckách a také fungující spolupráce s lékaři, kteří by měli umět poskytnout kontakt na budované Socio – info centrum (SIC).

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz