Osoby s tělesným postižením

Osoby s tělesným postižením

Příspěvek na mobilitu

Nárok na příspěvek na mobilitu má osoba:

  • starší 1 roku, která není schopna zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace
  • opakovaně se v kalendářním měsíci dopravuje nebo je dopravována
  • nejsou jí poskytovány pobytové sociální služby (domov pro osoby se zdravotním postižením, domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, zdravotnické zařízení ústavní péče) - s výjimkou případů hodných zvláštního zřetele.

Podmínky nároku musí být splněny po celý kalendářní měsíc (s výjimkou podmínky opakovaného dopravování). Splnění podmínky opakovaného dopravování prokazuje žadatel čestným prohlášením. O příspěvek se žádá na krajské pobočce Úřadu práce České republiky.

Výše příspěvku na mobilitu činí za kalendářní měsíc 550,-Kč

Zdravotní stav (schopnost zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace) posuzuje Okresní správa sociálního zabezpečení.

Formulář žádosti je k dispozici ZDE

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz