Osoby v sociální krizi

Osoby v sociální krizi

Charakteristika cílové skupiny

Pracovní skupina Osoby ohrožené sociálním vyloučením v rámci 2. procesu KPSS navázala na skupinu „Společensky nepřizpůsobení“, jenž se scházela v rámci 1. procesu KPSS. Setkání se vždy účastnili v hojné míře zástupci z řad poskytovatelů, zástupců zadavatele tj. pracovníků odboru sociální péče. Účast uživatelů byla spíše výjimečná, jejich zájmy prezentovali především pracovníci přímé péče a kurátoři.

Cílová skupina osob ohrožených sociálním vyloučením je velmi různorodá. V rámci tohoto okruhu osob lze definovat několik podskupin, jenž se mohou navzájem prolínat. Například:

  • osoby bez přístřeší a v krizi
  • osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní péče
  • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
  • pachatelé trestné činnosti
  • osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách (drogy, alkohol, gambling atd.)

Tento výčet cílových skupin však není taxativní, neboť se jedná také např. o oběti trestné činnosti, osoby komerčně zneužívané, osoby v průběhu výkonu trestu odnětí svobody nebo léčby, osoby podmíněně propuštěné z výkonu trestu aj.)

Společným znakem pro tyto osoby mohou být kumulované sociální problémy, jež se objevují zpravidla v těchto oblastech: chybějící či narušené rodinné vazby a okruh sociálně začleněných přátel, chybějící či narušené vazby na trh práce a chybějící či narušené bytové zázemí či problémy se závislostí.

Lidé s těmito problémy postupně ztrácejí kontakt se společností jak v mikrosociálních (rodina, příbuzní, přátelé, známí), tak v makrosociálních (zaměstnání, veřejné instituce, státní správa, ostatní spoluobčané) vztazích, což vede k stále většímu propadu až vyloučení těchto „společensky nemocných“ osob z majoritní populace. Jejich společným znakem je „multiproblémovost“ a také to, že většinou hovoříme pouze o jednotlivcích, nikoliv o ucelených skupinách osob s jedním problémem. Uvedené příčiny mohou vést k nejviditelnější, ale velmi zjednodušující definici těchto osob jako osob bez domova (bezdomovci) nebo osob, kteří jsou bezdomovectvím ohroženi. Z výše uvedených důvodů je velmi obtížné i vyčíslení potenciálních příslušníků této cílové skupiny.

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz