Senioři

Senioři

Jak se postupuje v řízení o příspěvek na péči ?

Řízení je zahájeno ode dne podání žádosti. Sociální pracovnice krajské pobočky Úřadu práce ČR musí následně provést sociální šetření v místě faktického bydliště žadatele (tedy tam, kde osoba potřebující pomoc v současné době bydlí). Sociální šetření je zpravidla předem telefonicky oznámeno a dohodnuta doba návštěvy. Sociální pracovnice zjišťují schopnost samostatného života osoby v přirozeném prostředí.

Sociální pracovník, který provádí šetření, nemusí znát žadatelovu diagnózu a obtíže s ní spojené. Svoji diagnózu žadatel sdělovat nemusí, ale může se zmínit o symptomech (příznacích) s nemocí spojených. Např. lidé s duševním onemocněním mívají dobré a špatné dny a někdy se cítí velmi sklesle a nezvládají úkony, které by jindy bez obtíží zvládli. Může se například jednat o obtíže při ranním vstávání, ztrátu vůle k vykovávání různých činností, nedostatek elánu dokončit jednotlivé činnosti (např. úklid bytu), nezvládnutí základních úkonů v péči o sebe, obtíže v komunikaci, a tudíž i při obstarávání si osobních záležitostí (např. nákup potravin), problémy s udržením pozornosti při vykonávání různých činností, nutnost dohledu druhé osoby při provádění některých činností (např. vaření) a jiné. 

Před návštěvou sociální pracovnice je dobré se zamyslet, jakými obtížemi žadatel trpí, případně si sepsat jaké činnosti činí žadateli obtíže. U osob s duševním onemocněním se často stává, že některé úkony v trochu zhoršeném zdravotním stavu nezvládají. Je proto nutno zmínit se i o těchto případech a o tom, jak jsou časté.

Pro posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat základní životní potřeby dle § 9 zákona (kompletně nový model posuzovaní LPS – 10 ucelených úkonů v oblasti každodenního života)

  • Mobilita (zvládat vstávání, usedání, chůze)
  • Orientace (orientovat se zrakem, sluchem, pomocí psychických funkcí)
  • Komunikace (dorozumět se a porozumět – mluvenou řečí i psanou zprávou)
  • Stravování (stravu naporcovat, najíst se a napít se, dodržovat dietní režim – dietu)
  • Oblékání a obouvání (vybrat si oblečení a obutí, oblékat se, obouvat se, svlékat se a zouvat se)
  • Tělesná hygiena (umývat si obličej, ruce a celé tělo, česat se, péče o ústní hygienu)
  • Výkon fyziologické potřeby (používat WC, vyprázdnit se, provést očistu, používat hygienické pomůcky)
  • Péče o zdraví (dodržování stanoveného léčebného režimu, ošetřovatelská opatření)
  • Osobní aktivity (stanovit si a dodržet denní režim, zapojit se do aktivit odpovídajících věku)
  • Péče o domácnost (nakládat s penězi, obstarat si nákup potravin, nosit běžné předměty)

 

Po provedení sociálního šetření se žádostí o příspěvek zabývá posudkový lékař ČSSZ, který hodnotí funkční dopady zdravotního stavu na schopnost žadatele pečovat o sebe a být soběstačným a vychází přitom z výsledku sociálního šetření. Lékař bude ve většině případů pracovat se zdravotní dokumentací žadatele (bude pracovat s dokumentací zejména od praktického lékaře, případně všech odborníků, včetně psychiatra); proto je dobré seznámit svého obvodního lékaře s tím, že podáváte žádost o PnP. Dodejte mu aktuální zdravotní dokumentaci (stáří maximálně 3 měsíce) od specialistů. Žadatel může být vyzván, aby se podrobil speciálnímu lékařskému vyšetření.

Posudkový lékař vydá posouzení a pošle ho zpět na krajskou pobočku Úřadu práce ČR a ten pak informuje klienta o rozhodnutí (přiznání nebo nepřiznání příspěvku).

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz