Služby pro děti, mládež a rodiny

Služby pro děti, mládež a rodiny

Charakteristika cílové skupiny

Pracovní skupina má průměrně 37 členů a v rámci KPSS patří k těm nejpočetnějším. Byli v ní zastoupeny hlavně poskytovatelé sociálních služeb a to jak příspěvkových organizací města tak neziskových organizací. Jednání dokázala, že důležitá je kvalita služby a ne zřizovatel a díky vzájemným výměnám zkušeností padla pomyslná bariéra a srovnávání příspěvkových a neziskových organizací. Skupina se také vyznačovala dobrým zastoupením z řadzadavatele (Statutární město Brno) v potřebné míře od pracovníků odboru sociální péče a odboru zdraví přes oddělení prevence kriminality, městské policie, po sociální pracovníky z úřadů městských částí. Účast uživatelů nebyla početná a to zejména proto, že aktivní uživatelé jsou často zároveň pracovníky různých organizací.

Šíře pomoci rodinám kopírovala i množství účastníků pracovní skupiny. Pro efektivní práci  bylo tedy nezbytné rozdělit skupinu na dvě části a to na organizace zaměřené výhradně na  děti a mládež (s přesahy terénní práce v rodinách) a na organizace jejímž posláním je sanace rodiny jako systému včetně pomoci obětem domácího násilí. Tuto skupinu  doplňovali zástupci organizací poskytující nesociální služby rodinám

Vygenerované cílové skupiny byly:

  • děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy sociálně slabé rodiny
  • rodiny vykazující v některé oblasti sníženou funkčnost nebo dysfunkčnost
  • oběti domácího násilí

Práce ve skupině se vyznačovala, jak bylo uvedeno výše,  vzájemnou otevřeností, která umožnila v řadě případů navázání úzké spolupráce (např. vzájemná výpomoc azylových domů) sdělování a řešení obtíží při výkonu sociální služby (např. zřizování krizových lůžek nebo víkendové řízené styky rodičů a dětí) a zefektivnění práce (vzájemná spolupráce místo zřizování dalších pracovních míst nebo požadavků na investice).

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz