• spolupracuje s organizacemi a institucemi působícími v oblasti národnostních menšin, cizinců a uprchlíků v Brně, České republice i v zahraničí (zejména s Eurocities, orgány EU, partnerskými městy apod.);
 • zpracovává koncepční dokumenty v oblasti sociálního začleňování v Brně a koordinuje aktivity související s touto problematikou;
 • realizuje systémové projekty v oblasti sociálního začleňování spadající do dané oblasti působnosti;
 • řeší problematiku národnostních a etnických menšin, cizinců a osob požívajících mezinárodní ochranu v Brně;
 • podporuje integraci cizinců a osob požívajících mezinárodní ochranu do majoritní společnosti prostřednictvím poradenství, kulturní a osvětové činnosti;
 • analyzuje a vyhodnocuje informace získané spoluprací se subjekty v oblasti národnostních menšin, etnik, cizinců a osob požívajících mezinárodní ochranu, a s aktéry sociálního začleňování;
 • zajišťuje komunikaci a spolupráci s externími odborníky a organizacemi, kteří jsou zapojeni do procesu zpracování koncepčních dokumentů v oblasti sociálního začleňování a s organizacemi a aktéry působícími v oblasti sociálního začleňování (nestátní organizace, Jihomoravský kraj, MV ČR apod.);
 • zabezpečuje činnosti související s poskytováním dotací nestátním organizacím na území města v oblasti národnostních a etnických menšin, včetně provádění kontrolní činnosti využívání přidělených dotací z rozpočtu města;
 • zajišťuje činnost Výboru pro národnostní menšiny ZMB a Poradního orgánu statutárního města Brna pro otázky integrace cizinců;
 • zabezpečuje výkon funkcí poradce pro národnostní menšiny a romského poradce.
 • Mgr. Tomáš Jurčík
  vedoucí Odd. sociálního začleňování – Anenská 10
  Telefon 776 205 299, 773 785 327