Banner

2016 - dotační řízení na sociální služby

Závěrečné vyúčtování čerpání dotace z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2016 - Program I a individuální dotace - dofinancování

Odbor sociální péče Magistrátu města Brna upozorňuje zástupce všech nestátních neziskových organizací, kterým byla poskytnuta z rozpočtu města Brna dotace pro rok 2016 na registrované sociální služby (Program I) a individuální dotace - dofinancování, že dle uzavřené smlouvy je třeba předložit finanční vyúčtování dotace, a to nejpozději do 31. ledna 2017.

Upozorňujeme, že je nutné zvláště vyúčtovat dotace poskytnuté v Programu I a v rámci individuálních dotací – dofinancování, k čemuž slouží jednotlivé přiložené formuláře:

-   Závěrečné vyúčtování dotace_2016_tabulky_ Program I k dispozici ZDE

-   Závěrečné vyúčtování dotace_2016_ind. dofinancování k dispozici ZDE

Vyúčtování (formulář a účetní knihu) je nutné dodat jak v listinné podobě, tak i v podobě elektronické – viz „Pokyny pro el. verzi vyúčtování dotace_2016“. "Pokyny" k dispozici ZDE. Elektronické vyúčtování individuální dotace – dofinancování (formulář a účetní knihu) zašlete na e-mail: starkova.jana@brno.cz.

Nejpozději ve výše uvedeném termínu je příjemce rovněž povinen vrátit případnou nepoužitou část prostředků dotace na účet Magistrátu města Brna, číslo účtu: 111350222/0800 var. symbol  7200. Současně žádáme o písemné informování Odboru sociální péče MMB o provedení této platby.  V oznámení poskytovatel uvede důvod vrácení prostředků, účel, na který byla dotace poskytnuta, číslo účtu plátce, číslo účtu příjemce a symboly platby.

V listinné podobě je možné vyúčtování odevzdat:

  • osobně v úředních hodinách na Kolišti 19, Odbor sociální péče, Referát komunitního plánování a projektů, 2. patro, dv. č. 215 nebo 216
  • osobně na podatelně v přízemí budovy Malinovského náměstí 3
  • zasláním prostřednictvím provozovatele poštovní služby (v případě zaslání prostřednictvím poštovní služby je pro dodržení termínu rozhodující datum podání, v ostatních případech datum doručení Magistrátu města Brna). Adresa pro doručení: Magistrát města Brna, Odbor sociální péče, Referát komunitního plánování a projektů, Koliště 19, 601 67 Brno


Přehled schválených individuálních dotací pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby na území města Brna pro rok 2016 - dofinancování, ke stažení zde

Pololetní vyúčtování čerpání dotace z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2016 (Program I)

Odbor sociální péče Magistrátu města Brna upozorňuje zástupce všech nestátních neziskových organizací, kterým byla poskytnuta dotace na sociální služby z rozpočtu města Brna pro rok 2015, že dle uzavřené smlouvy je třeba předložit pololetní finanční vyúčtování dotace, a to nejpozději do 31. července 2016.

Vyúčtování je nutné dodat jak v listinné podobě, tak i v podobě elektronické skrze Portál sociální péče.

V listinné podobě je možné vyúčtování odevzdat:

  • osobně v úředních hodinách na Kolišti 19, Odbor sociální péče, Referát komunitního plánování sociálních služeb, 2. patro, dv. č. 215 nebo 216
  • osobně na podatelně v přízemí budovy Malinovského náměstí 3
  • zasláním prostřednictvím provozovatele poštovní služby (v případě zaslání prostřednictvím poštovní služby je pro dodržení termínu rozhodující datum podání, v ostatních případech datum doručení Magistrátu města Brna). Adresa pro doručení: Magistrát města Brna, Odbor sociální péče, Referát komunitního plánování ociálních služeb, Koliště 19, 601 67 Brno

Formulář „Pololetní zpráva o čerpání dotace“ je k dispozici ZDE

Přehled schválených dotací z rozpočtu statutárního města Brna nestátním neziskovým organizacím na sociální služby pro rok 2016 - program I

Vyhlášení dotačního řízení - program I na rok 2016

Odbor sociální péče Magistrátu města Brna sděluje, že je možné předložit žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na rok 2016 pro nestátní neziskové organizace poskytující sociální služby registrované dle ustanovení § 78 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Termín podání žádostí je od 19. 10. 2015 do 6. 11. 2015 (14:00) - více k termínu podávání žádosti viz "Pokyny".

Dokumenty ke stažení:

Pokyny pro dotační řízení OSP MMB pro rok 2016 - program I

Formulář žádosti o dotaci na rok 2016

Základní podporovaná síť sociálních služeb (registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o soc. službách) města Brna pro rok 2016

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz