Banner

Informační zdroje a odkazy

Národní plán rozvoje sociálních služeb pro období 2011 – 2016

ke stažení zde

Národní plán vzniká v souladu s § 96 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, který ministerstvu ukládá povinnost zpracovávat střednědobý národní plán rozvoje sociálních služeb za účasti krajů, zástupců poskytovatelů sociálních služeb a zástupců osob, kterým jsou poskytovány sociální služby.

Za účelem zpracování Národního plánu byla sestavena pracovní skupina složená ze zástupců výše zmíněných skupin. Činnosti pracovní skupiny se vedle zástupců MPSV ČR účastnili představitelé těchto subjektů: Asociace krajů ČR, Svazu měst a obcí ČR, Národní rady osob se zdravotním postižením, SKOK (Spolek oborové konference nestátních neziskových organizací), Unie zaměstnavatelských svazů, EURAG (česká sekce Evropské federace seniorů EURAG), Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, Ministerstva financí ČR, Ministerstva zdravotnictví ČR a Senátu Parlamentu ČR.

Národní plán navazuje na předchozí koncepční materiál „Priority rozvoje sociálních služeb pro období 2009 – 2012“, který byl podle plánu nelegislativních úkolů vlády (usnesení vlády ČR č. 728/2009) předložen vládě ČR pro informaci v září roku 2009. Při tvorbě Národního plánu se rovněž přihlíží k dalším důležitým materiálům, jakými jsou střednědobé plány rozvoje sociálních služeb jednotlivých krajů, „Koncepce podpory transformace pobytových sociálních služeb v jiné druhy sociálních služeb, poskytovaných v přirozené komunitě uživatele a podporující sociální začlenění uživatele do společnosti“, „Národní program přípravy na stárnutí na období let 2008 – 2012“ atd.

Národní plán je úzce provázaný s projektem „Podpora procesů v sociálních službách“, v jehož rámci budou řešena některá z témat popsaných v jednotlivých kapitolách Národního plánu. Do určité míry bude tedy tento projekt nástrojem k realizaci v Národním plánu vymezených cílů.

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz