Banner

Grantový projekt "Podpora komunitního pánování sociálních služeb v Brně"

Grantový projekt CZ.1.04/3.1.03/78.00038

Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně

Zefektivnění, rozvoj kvality a dostupnosti sociálních služeb v městě Brně prostřednictvím procesu komunitního plánování jsou hlavní cíle grantového projektu „Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně.“. Jedná se o dvouletý projekt, který schválilo Ministerstvo práce a sociálních věcí a jehož realizace začala 1. března 2012 a skončí 28. února 2014.

Realizátorem projektu je Sociální nadační fond města Brna „Domovy potřebných“, který za odborné garance Odboru sociální péče Magistrátu města Brna plní pro svého zřizovatele a partnera projektu, Statutární město Brno, funkci organizátora a koordinátora všech aktivit projektu.  Na podporu plánování sociálních služeb v Brně získal nadační fond finanční podporu ve výši 2 207 350 Kč z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Sociální nadační fond „Domovy potřebných“ realizoval v letech 2005-2007 projekt zacílený na zavedení komunitního plánování sociálních služeb v Brně, jenž byl financován ze Společného regionálního operačního programu. Současný projekt se zaměřuje na kontinuální podporu procesu plánování sociálních služeb v Brně metodou komunitního plánování, jehož cílem je prevence sociálního vyloučení prostřednictvím rozvoje dostupných, kvalitních a efektivních sociálních služeb pro obyvatele města i na posílení místních partnerství a spolupráce mezi NNO poskytujícími sociální služby a městem Brnem i mezi jednotlivými organizacemi navzájem.

K realizaci hlavních cílů projektu směřují následující klíčové aktivity:

1. Podpora a řízení procesů komunitního plánování sociálních služeb (KPSS) v Brně

 • Pravidelné setkávání Koordinační skupiny KPSS v Brně
 • Pravidelné setkávání 8 pracovních skupin brněnského KPSS dle cílových skupin
 • Zřízení a setkávání 3 nových pracovních skupin, jejichž náplní bude realizace některých opatření formulovaných v  rámci systémových  priorit 2. Komunitního plánu sociálních služeb města Brna
 • Metodická supervize procesu plánování

 

2. Realizace vzdělávacích seminářů

Vzdělávání koordinační skupiny procesu KPSS v Brně

3. Podklady pro 3. komunitní plán 2013 – 2015 a akční plány pro roky 2013 a 2014

 • Vyhodnocení 2. komunitního plánu sociálních služeb pro období 2010 – 2013
 • Výstupy z jednání pracovních skupin
 • Odborná analýza a expertní studie
 • Ekonomická analýza

4. Propojení plánování a financování sociálních služeb v Brně

Aktivita navazuje na realizaci individuálního projektu Podpora plánování rozvoje sociálních služeb v Jihomoravském kraji a na výstupy individuálního projektu MPSV ČR s názvem Podpora procesů v sociálních službách, konkrétně aktivitu Plánování dostupnosti sociálních služeb a efektivní distribuce finančních prostředků na jejich zajištění. Cílem aktivity je aktualizovat pravidla a kritéria při poskytování dotací na sociální služby.  

5. 3. komunitní plán sociálních služeb města Brna pro období 2013 - 2015 a akční plány pro roky 2013 a 2014

 • Návrh 3. komunitního plánu
 • Připomínkovací řízení
 • 3. komunitní plán sociálních služeb města Brna pro období 2013 - 2015
 • Akční plány pro rok 2013 a 2014

6. Informační aktivity

Cílem je průběžné seznamování veřejnosti s výstupy procesu plánování i s problematikou sociálních služeb obecně. Součástí informačních aktivit bude konference představující 3. Komunitní plán pro období 2013-2015 a Akční plán na rok 2013 konkretizující hlavní záměry rozvoje sociálních služeb v Brně. Informační aktivity projektu přispějí k lepší komunikaci a předávání informací v rámci systému sociálních služeb, k výměně zkušeností a propojení informací mezi zadavateli, poskytovateli a uživateli sociálních služeb a rovněž ke zvyšování povědomí a informovanosti o sociálních službách mezi občany města Brna.

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz