Banner

Zavedení KPSS v Brně

Záměr zahájit v Brně proces komunitního plánování sociálních služeb (dále jen KPSS) byl připravován pracovnicemi Odboru sociální péče brněnského Magistrátu řadu měsíců.

Již v roce 2004 byla vyškolena základní triáda (zástupce zadavatele, poskytovatele a uživatele), která se postarala o první impuls k nastartování procesu KPSS.

Na jaře roku 2005 bylo vytvořeno místo koordinátorky brněnského procesu komunitního plánování, která v součinnosti s pracovnicemi zmíněného odboru připravila projekt „Zavedení komunitního plánování sociálních služeb a posílení spolupráce nestátních neziskových organizací na území města Brna", který byl předložen v rámci SROP, Grantového schématu Jihomoravského kraje, opatření 3.2 Rozvoj lidských zdrojů v regionech. Projekt byl finančně podpořen a město tak získalo zdroje na zahájení prvních fází procesu KPSS.

Realizátorem projektu byl Sociální nadační fond města Brna „Domovy potřebných" jako nejvhodnější nositel projektu, neboť stojí mimo veškeré struktury poskytovatelů a zároveň byl díky získané finanční podpoře ze zdrojů EU nezávislý i na zadavateli. Díky své nestrannosti a  nezávislosti se stal vhodným zprostředkovatelem pro vzájemný dialog mezi všemi účastníky procesu KPSS.

Partnery projektu byly od počátku Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Asociace vzdělavatelů v sociální práci a Statutární město Brno. Cílem  projektu bylo vytvoření organizačních struktur potřebných pro zahájení procesu komunitního plánování a zpracování návrhu prvního Komunitního plánu sociálních služeb města Brna do roku 2009.

Prvním krokem pro vytvoření organizační struktury byl vznik Centra komunitního plánování (CKP) na podzim roku 2005. CKP bylo otevřeno v prostorách nadačního fondu a stalo se tak místem, odkud byl celý proces koordinován.

Ustanovila se devítičlenná koordinační skupina, složená rovnoměrně ze zástupců zadavatele, poskytovatelů a uživatelů sociálních služebkt, která po celou dobu plánování proces KPSS metodicky řídila.

A byly stanoveny následující cílové skupiny brněnského procesu KPSS:

  • Senioři

  • Rodiny s dětmi (později Děti, mládež, rodina)

  • Osoby s duševním onemocněním

  • Osoby s mentálním postižením, autismem a kombinovaným postižením

  • Osoby s tělesným postižením

  • Osoby se smyslovým postižením

  • Společensky nepřizpůsobení (později Osoby ohrožené sociálním vyloučením)

  • Etnické menšiny (později Romové a cizinci ohrožení sociálním vyloučením)

Posledním dílem do skládanky vznikající struktury bylo naplnění pracovních skupin (jež kopírovaly ty cílové) zástupci všech tří stran, kteří by se podíleli na vzniku samotného komunitního plánu. Bylo potřeba oficiálně proces plánování zahájit a oslovit poskytovatele služeb, představitele města i jednotlivých městských částí, ale i nejširší veřejnost.

Proces komunitního plánování sociálních služeb v Brně zahájila v březnu 2006 konference konaná pod záštitou dnešní 1. náměstkyně primátora Barbory Javorové. Na konferenci se představilo Centrum komunitního plánování, koordinační skupina i partneři projektu. Více než dvě stovky účastníků  konference se seznámily  s principy komunitního plánování sociálních služeb a měly možnost se hned v průběhu konference přihlásit do některé pracovní skupiny.

Naplněním pracovních skupin bylo dokončeno vytvoření funkční organizační struktury procesu a mohlo se přistoupit k samotné tvorbě prvního komunitního plánu sociálních služeb.

Výstupem dvouletého projektu je „Komunitní plán sociálních služeb města Brna do roku 2009“, který definoval priority a cíle, jichž by mělo být dosaženo do konce roku 2009.

Zastupitelstvo města Brna na svém říjnovém zasedání schválilo priority a opatření Komunitního plánu sociálních služeb města Brna do roku 2009 a vzalo na vědomí návrh finančních požadavků na realizaci jeho priorit.

Po skončení projektu byla koordinace procesu komunitního plánování převedena na Odbor sociální péče Magistrátu města Brna, kde nově vznikl Referát komunitního plánování a projektů (později Referát komunitního plánování sociálních služeb) jako nástupce dřívějšího Centra komunitního plánování, jehož úkolem je:

Proces komunitního plánování je cyklický a vyvíjí se, tzn. nekončí samotným schválením plánu Zastupitelstvem města Brna, ale pokračuje dále. Dalšími fázemi procesu jsou realizace a průběžné monitorování, vyhodnocování a příprava půdy pro plánování na další období v případě pokračování brněnského procesu tj. 2010 – 2013. V současné době již vznikl 3. Komunitní plán sociálních služeb města Brna pro období 2013 - 2015

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz