Banner

KATALOG / ADRESÁŘ

« zpět na seznam služeb


Odeslat emailem   Vytisknout   Uložit

Domov pro seniory Foltýnova

PoskytovatelDomov pro seniory Foltýnova
Sociální služba§ 49 domovy pro seniory
Registrační číslo1899371
Datum registrace01.01.2007
Služba je poskytována od roku2007

Vedoucí zařízeníKvětuše Bartošová, PhDr.
AdresaFoltýnova 21, Brno 63500 [zobrazit adresu na mapě]
Telefon546 224 275, 732 930 818
Emaildpdfoltynova@volny.cz
Webwww.fol.brno.cz

Druh sociální službyslužby sociální péče
Forma poskytovánípobytová
Pracovní dobanepřetržitě
Cílová skupina klientůsenioři
Věková kategoriemladší senioři (65 – 80 let)
starší senioři (nad 80 let)
senioři od 60 let
Kapacitapočet klientů - 112, počet lůžek - 112
Působnost v lokalitě
Úhrada klientaPobyt: 200 - 210 Kč/den, celodenní strava 154 - 165 Kč, další služby dle ceníku organizace
Bezbariérovostčástečná

Popis 

Posláním našeho domova je celoročně poskytovat seniorům se sníženou soběstačností nepřetržitě dosažitelnou pomoc a péči přiměřenou jejich individuálním potřebám, zmírňovat negativní vlivy jejich stárnutí, podporovat je při udržování jejich tělesné a duševní kondice, přiměřené soběstačnosti, ve využívání vlastních možností a schopností, udržování běžného způsobu života, přirozených vztahů a využívání místních institucí, které poskytují služby veřejnosti. Naším cílem je: - aby si naši klienti udrželi co nejdéle získané schopnosti a dovednosti, které vedou k prodloužení jejich aktivního života - aby se cítili v bezpečí, jako ve svém domově - aby mohli přiměřeně ke svému věku a zdravotnímu stavu vést svůj život co nejvíce podobný životu, který vedli ve svém přirozeném prostředí. Okruh osob, kterým je služba našeho domova určena: poskytujeme pomoc a podporu seniorům , kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, kteří nejsou schopni zůstat v domácím prostředí, terénní služby jsou pro ně nedostačující a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc a podporu jiné fyzické osoby. Žádosti přijímáme od osob, kterým vznikl nárok na přiznání starobního důchodu. Smlouva o poskytování sociální služby je uzavírána s žadateli o sociální službu staršími 65 roků, u partnerů nebo manželských párů stačí věk nad 65 roků alespoň u jedné osoby, druhá musí splňovat podmínku dosažení věku pro přiznání starobního důchodu. Upozorňujeme, že organizace neposkytuje služby osobám: • jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení • které potřebují nepřetržitý 24 hodinový dohled a péči odborného zdravotnického personálu • které z důvodu akutní infekční choroby nejsou schopny pobytu v zařízení • které mohou ohrozit, ppř. ohrožovat sebe a okolí pro akutní nebo nestabilizovanou duševní nemoc nebo závislost (psychózy, demence, Alzheimerova choroba apod.) • jejichž chování by z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití Základní zásady a principy poskytování služeb: • zachovávání lidské důstojnosti osob – jednáme s uživateli naší služby tak, aby lidská důstojnost nebyla při výkonu sociální služby porušena nebo ohrožena • princip individuálního přístupu – pomoc a nabízené služby vychází z individuálně určených potřeb a svobodného výběru našich klientů. Ke každému klientovi zaměstnanci domova přistupují jako k individualitě, respektují jeho osobnost, potřeby a možnosti • princip partnerství – každý z klientů je považován za rovnocenného partnera naší organizace – v rámci společného dialogu jsou průběžně konzultovány potřeby a možnosti uživatelů i našeho domova. Za partnery považuje domov i všechny instituce, se kterými jedná v zájmu uživatelů • pomoc a podpora při rozvoji či udržení samostatnosti osob – posláním naší služby je aktivizace a podpora přiměřené soběstačnosti klientů • posilování či udržení sociálního začlenění osob – vytváříme podmínky, aby klienti mohli udržovat přirozené vazby a vztahy s okolím, podporujeme je v jejich kontaktech s blízkými • sociální služby jsou poskytovány v zájmu osob a v náležité kvalitě – všechny služby jsou poskytovány za účelem pomoci a podpory klientů. Potřeby, možnosti a schopnosti uživatelů naší služby jsou prioritou při tvorbě a dosahování jejich osobních cílů. K tomu jim napomáhají plně kvalifikovaná pracovníci • dodržování lidských práv a osobních svobod – každý klient naší sociální služby má stejná práva jako každý jiný občan ČR. Ctíme každou osobu jako jedinečnou, mající plné právo o sobě rozhodovat • princip informovanosti – klienti jsou průběžně informováni o dění v našem domově a seznamováni s nabízenými možnostmi námi poskytovaných služeb, ze kterých si mohou vybírat • princip svobodného výběru – uživatelé jsou aktivně zapojováni do plánování a hodnocení poskytované služby. Každý si sám volí rozsah služeb, které mu budou poskytovány, uplatňuje vlastní vůli a jedná na základě vlastních rozhodnutí • princip bezpečí - je pro nás důležité, aby bylo uživatelům v maximálně možné míře zachováno soukromí, aby se při pobytu v našem domově, při kontaktu se zaměstnanci i při výběru námi nabízených služeb cítili v bezpečí • princip profesionality - zaměstnanci při své práci využívají svých odborných znalostí a dovedností, současně vychází ze základních principů slušného chování mezi lidmi - respektu, diskrétnosti, laskavosti, ohleduplnosti, empatie, trpělivosti, poctivosti, ochoty pomáhat, spolehlivosti, porozumění a vstřícnosti Hlavní náplň poskytované služby: a) poskytnutí ubytování, úklid, praní a drobné opravy ložního a osobního prádla a ošacení, žehlení b) poskytnutí stravy c) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu d) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím f) sociálně terapeutické činnosti g) aktivizační činnosti h) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz