Banner

Sociální poradenství

Poskytuje informace přispívající k řešení nepříznivé sociální situace. Sociální poradenství je základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb.

Rozlišujeme dva druhy poradenství. Za prvé jde o základní sociální poradenství, což je poskytování základních potřebných informací, které slouží k řešení nepříznivé sociální situace. Toto poradenství je základní činností všech organizací poskytujících sociální služby a je poskytováno zdarma. Dále pak odborné sociální poradenství, které je poskytováno se zaměřením na potřeby jednotlivých okruhů sociálních skupin osob (např. odborné poradenství pro hluchoněmé, nevidomé či osoby v krizi apod.).


Jedná se o tyto sociální služby (zařízení):

  •  Občanské poradnybezplatné, nezávislé, nestranné a diskrétní poradenství. Poskytování praktických, věcných a správných informací, dále také kontaktů na organizace zaměřené na odbornou sociální pomoc, intervence a vyjednávání ve prospěch klienta.  

  • Manželské a rodinné poradnybezplatné (i anonymní) poradenství, psychologická, terapeutická a sociální pomoc při řešení problémů v oblasti mezilidských vztahů. Individuální, párová, rodinná a skupinová psychoterapie a poradenství. Předmětem poradenství a pomoci jsou především partnerské a rodinné vztahy, manželské krize, zvládání zátěžových situací, výchova dětí, školní problémy či sociálně právní poradenství.  

  • Poradny pro seniory – poskytování poradenství pro seniory, popřípadě i další aktivity jako organizování volného času seniorů, zajištění pečovatelské služby o víkendech a o svátcích apod.

  • Poradny pro osoby se zdravotním postižením – poskytují sociální poradenství zdravotně postiženým za účelem zvýšení kvality jejich života, a to především skrze informovanost klientů o jejich právech a možnostech. Informace jsou poskytovány osobně, telefonicky nebo elektronicky.  

  • Poradny pro oběti trestných činů a domácího násilíporadny se snaží kromě samotného poradenství působit rovněž osvětově tak, aby páchání násilí ve všech jeho formách a projevech bylo vnímáno jako společensky nepřijatelné. Tyto poradny či sdružení usilují o ochranu práv osob, jež mohou být takovým násilím dotčeny.  

Sociální poradenství také zahrnuje sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností (např. osoby závislé na návykových látkách, osoby bez přístřeší apod.).

Součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek (pomůcky pro zdravotně postižené jako jsou např. sluchadla pro nedoslýchavé, pomůcky pro zlepšení mobility, optické pomůcky apod.).

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz