Banner

Služby sociální péče

 • Denní a týdenní stacionáře – zájmová činnost, účast na akcích, pracovní výchova, rehabilitační cvičení, terapeutické činnosti, návštěvy výstav, koncertů, divadel, stravování. Tato centra jsou určena například pro osoby s mentálním postižením.
 • Domovy pro osoby se zdravotním postižením – dlouhodobá péče s ubytováním pro zdravotně postižené osoby (bývalé ústavy sociální péče). Tyto domovy se snaží uživatelům zprostředkovat a zajistit co nejkvalitnější způsob jejich života s přihlédnutím k typu a hloubce jejich postižení a s co nejvíce možným individuálním přístupem. Domovy nabízejí uživateli ubytování, stravování, pomoc a podporu při hygieně a sebeobslužných činnostech, zajištění ošetřovatelské péče a rehabilitace. Dále zprostředkovávají povinnou školní docházku a nabízí aktivizační činnosti výchovného charakteru.
 • Domovy pro seniory – dlouhodobá péče s ubytováním pro občany vyššího věku. Dříve domovy důchodců či penziony pro důchodce. Cílem těchto zařízení je zajištění kvalitní péče a pomoci potřebným občanům vyššího věku. Domovy zabezpečují trvalé ubytování, pečovatelské a hygienické služby včetně úklidu. Součástí je také zprostředkování zdravotní péče, sociálního poradenství, pomoc při vyřizování úředních, soukromých a rodinných záležitostí.  
 • Domovy se zvláštním režimem – poskytují pobytové služby osobám trpícím sníženou soběstačností z důvodu chronického duševního onemocnění, závislosti na návykových látkách, onemocnění Alzheimerovou, stařeckou či jinou demencí. Tito lidé jsou odkázáni na pravidelnou pomoc jiných osob. Domovy mají speciálně upravený režim odpovídající specifickým potřebám svých klientů, nabízí tyto služby: ubytování, strava, pomoc při osobní hygieně a běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické a aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování osobních práv, zájmů a dalších záležitostí.
 • Chráněné bydlení – cílem těchto zařízení je začlenění postižených do přirozeného prostředí jejich města a místa, které je jim domovem. Život v chráněných bytech má vést k větší samostatnosti, ke zvládnutí sebeobsluhy a k plnohodnotnému životu ve společnosti. V těchto zařízeních je tedy zajištěno ubytování v samostatných bytech a pokojích včetně stravy a pomoci při chodu domácnosti. Součástí jsou také výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, stejně jako zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.  
 • Odlehčovací služby – jsou určeny pro lidi pečující o své blízké (postižené, seniory a další osoby závislé na pomoci druhých). Tato zařízení nabízí pečujícím možnost, že bude o jejich blízké na přechodnou dobu postaráno, a to v jejich přirozeném prostředí nebo ve středisku dané organizace. Tyto služby tak nabízejí pečujícím nezbytný odpočinek od náročné péče a také prostor pro naplnění vlastních potřeb, případně možnost vyřídit si potřebné záležitosti, na které při péči nezbývá čas.
 • Osobní asistence – díky osobní asistenci může uživatel (postižený či jakkoliv omezený v soběstačnosti) žít doma v kruhu svých příbuzných a známých. Službu řídí sám uživatel a limitován je pouze smluvními mantinely. S pomocí osobního asistenta překonává bariéry, může pracovat a vzdělávat se.
 • Pečovatelská služba – tyto služby zajišťují střediska pečovatelské služby. Jde buď o domy pečovatelskou službou (ubytování) určené především pro osamělé klienty pečovatelské služby nebo o terénní pečovatelské služby (pomoc s hygienou, základní zdravotní péče, příprava pokrmů, úklid domácnosti). Pečovatelská služba také zajišťuje rozvoz obědů. Služby jsou určeny pro seniory, invalidní důchodce, zdravotně postižené, občany se sníženou mobilitou, občany v době rekonvalescence, rodiny s trojčaty a vícerčaty do tří let.
 • Podpora samostatného bydlení – jde o terénní službu poskytovanou osobám se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního. Situace těchto osob vyžaduje pomoc jiných osob. Tyto služby poskytují následující činnosti: pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování osobních práv, zájmů a dalších záležitostí.
 • Průvodcovské a předčitatelské služby – nabízí zejména zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv a obstarávání osobních záležitostí. Tyto služby jsou určeny především pro imobilní občany (neschopni samostatného pohybu, vozíčkáři) či hluchoslepé.
 • Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče – ve zdravotnických  zařízeních ústavní péče se poskytují pobytové sociální služby osobám, které již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale jejich stav jim nedovoluje obejít se bez pomoci další osoby. Z tohoto důvodu nemohou být ze zařízení propuštěny do doby, než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou (popř. jinou osobou) nebo je pomoc řešena jinou sociální službou (terénní, ambulantní nebo pobytovou). V rámci těchto služeb je poskytováno ubytování, strava, pomoc s osobní hygienou a s běžnými úkony péče o vlastní osobu, kontakt se společenským prostředím, sociálně terapeutické a aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování osobních práv, zájmů a dalších záležitostí. Tyto služby poskytují veškerá zdravotnická zařízení ústavní péče.    
 • Tísňová péče – terénní služba, jež poskytuje nepřetržitou distanční hlasovou a elektronickou komunikaci s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností (lidé v pokročilém stáří, zdravotně postižení apod.). Např. senior žijící sám při úrazu, náhlém zhoršení zdravotního stavu apod. vyšle skrze speciální přístroj, který má neustále u sebe signál, že je v ohrožení. V co nejkratší době se do jeho bytu dostaví pomoc. Kromě této stěžejní služby se v rámci tísňové péče poskytuje sociální poradenství a sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování osobních práv, zájmů a dalších záležitostí.

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz