Banner

Služby sociální prevence

napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob (snaží se zmírnit či zabránit životu jedince na okraji společnosti). Cílem služeb sociální prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů. Např. závislost na návykových látkách vede většinou ke kriminálnímu chování. Léčení závislých osob má pak další efekt ve snížení kriminality.


Jedná se o tyto sociální služby (zařízení): 

 • Azylové domy – nabízí pomoc člověku, který se ocitl v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a nachází se tak v jedné z nejsložitějších situací v životě. Snahou je poskytnout těmto osobám pobytové služby včetně základního sociálního poradenství a přispět tak k jejich znovuzačlenění zpět do běžného života. Cílem je také přispívat k prevenci kriminality a mírnit  dopady bezdomovectví. Jde tedy o pomoc při uspokojování základních životních potřeb, pomoc při řešení krizové situace, stabilizace sociální situace, zajištění alespoň minimální stravy, pomoc při vyřizování osobních záležitostí apod. Azylové domy pro matky s dětmi v tísni poskytují dočasné ubytování a sociální služby matkám s nezletilými dětmi, těhotným a týraným ženám, které se ocitly v krizové životní situaci a nedokáží bez pomoci tuto situaci řešit. Snahou je pomoci matce k samostatnému způsobu života a zodpovědné péči o své děti, začlenit ji plně do společnosti.

 • Domy na půl cesty – posláním těchto zařízení je pomáhat klientům (mladým lidem do 26 let opouštějícím ústavní nebo ochrannou výchovu či dysfunkční rodinu, popř. propuštění s výkonu trestu) změnit jejich chování i postoje tak, aby se dokázali lépe začlenit do společnosti.. Cílem je motivovat tyto mladé lidi k převzetí odpovědnosti za svůj život, aby měli šanci  v samostatném životě uspět. Mladí lidé, kteří už prožili celý dosavadní život v nějakém ústavním zařízení, kde byli částečně uzavření od okolní běžné společnosti a kde se v podstatě nemuseli o nic postarat, mají pak v samostatném životě v dospělosti velké potíže začlenit se do společnosti. Cílem je tedy naučit je samostatnému životu ve společnosti a předejít tak jejich selhání v životě. V těchto domech je poskytováno ubytování v samostatných bytech, k dispozici je kuchyně a další potřebné zázemí, společenská místnost, obvykle i zahrada a další možnosti pro volný čas (tělocvična, hřiště, popř. keramická dílna apod.). Klienti se podílejí na správě objektu. Podmínkou je být buď zaměstnán nebo registrován na úřadu práce (služby si klienti hradí částečně sami, stejně jako stravu). Klienti dochází také na pravidelné konzultace s terapeutem.

 • Kontaktní centra – nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní, příp. i terénní služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Cílem služby je snižování sociálních a zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek. Jde v podstatě o první kontakt se závislými. Prvotní je stabilizace zdravotního stavu, poskytnutí hygienických služeb, testů na žloutenku a HIV, ale také je k dispozici psycholog a terapeut, jenž se postupně snaží klienta motivovat k léčbě (ta již probíhá ve specializovaných zařízeních). Kontaktní centra tedy nabízí sociálně terapeutické činnosti, poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.  

 • Krizová pomoc – jde o terénní, ambulantní nebo pobytovou službu, jež je na přechodnou dobu poskytována osobám, které se nalézají v situaci ohrožení zdraví nebo života, kdy nemohou svou situaci řešit vlastními silami. Tyto služby jsou například určeny osobám ohroženým násilným chováním (domácí násilí apod.). Služby zahrnují poskytnutí ubytování, stravy, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí. V případě nutnosti (hrozí-li vysoké nebezpečí ohrožení zdraví či života ze strany agresora) nabízí určitá zařízení i přechodné ubytování na utajeném místě.   

 • Nízkoprahová denní centra – tato centra poskytují ambulantní příp. i terénní služby pro osoby bez přístřeší. Centra poskytují podmínky pro osobní hygienu, poskytují stravu nebo pomoc při zajištění stravy, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 • Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež – tato centra poskytují ambulantní, příp. i terénní služby dětem a mládeži od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími jevy. Cílem je předcházení nebo snižování zdravotních a sociálních rizik souvisejících s rizikovým způsobem života sociálně ohrožených dětí a mládeže. Tato zařízení nabízí mládeži smysluplné trávení volného času a snaží se tak působit preventivně. Zařízení většinou působí ve společensky vyloučených lokalitách, kde žijí sociálně slabé rodiny a dětem je věnována minimální pozornost. To má za následek např. zvýšení případů užívání návykových látek, zvýšení kriminality mládeže, vznik dětských gangů apod. Právě těmto nežádoucím jevům se tato centra snaží předcházet nabídkou kvalitních volnočasových činností (stejně tak i informováním např. o rizicích užívání drog, rizicích nechráněného pohlavního styku, o šikaně mezi dětmi a hrozby následného trestu apod.). Jde tedy o výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti, kontakt se společenským prostředím pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 • Noclehárny – poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší. Zařízení poskytuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu. Dále pak nabízí přenocování.

 • Raná péče – služby rané péče jsou poskytovány buď terénně nebo ambulantně a jsou poskytovány dětem a rodičům dětí do 7 let, jež jsou zdravotně postižení nebo jejichž vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace. Jde tedy o podporu rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby. Je všeobecně známo, že v případě určitého postižení či určité nepříznivé situace je riziko zhoršení postižení nebo situace nižší, když se s ním začne pracovat co nejdříve. V podstatě platí čím dřív se začne něco se situací dělat (ideálně ihned po zjištění postižení apod.), tím větší je naděje, že se situace nebo postižení v budoucnu nezhorší.

 • Služby následné péče – jde o ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám s chronickým duševním onemocněním a osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní léčbu nebo se jí podrobují či osobám, které abstinují. Jde o to, že např. lidé závislí na návykových látkách potřebují i po absolvování léčby (zbavení se fyzického návyku na drogu) dlouhodobou následnou péči (ambulantně pod dohledem odborníků) a to proto, že u nich i nadále přetrvává psychická závislost a je nutné, aby byli neustále motivováni k abstinenci a nesáhli tak po droze znovu. Tyto služby zahrnují sociálně terapeutické činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi –  jedná se o ambulantní a terénní služby poskytované rodině s dítětem/dětmi, u níž jsou ohroženy základní funkce rodiny a vývoj dětí v důsledku krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat. Jedná se např. o rodiny v materiální nouzi, neúplné rodiny, rodiny s obtížně vychovatelným dítětem, rodiny alkoholiků apod. Zjednodušeně řečeno, jde o rodiny, které vlastními silami nezvládají vytvářet prostředí vhodné pro vývoj dítěte. V rámci služby probíhají sociálně aktivizační a terapeutické činnosti s dospělými a s dětmi zaměřené na rozvoj rodičovských a sociálních dovedností, podporu kontaktů se společenským prostřením, pomoc při uplatňování práv a zájmů atd. Cílem služby je posílení rodinného systému, zlepšení podmínek pro vývoj dětí a podpora sociální integrace těchto rodin.

 • Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením – jedná se o ambulantní a terénní služby poskytované osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením ohroženým sociálním vyloučením. Mnoho seniorů a zdravotně postižených žije v osamění a nezájmu většinové společnosti. Jsou-li těmto lidem nabídnuty včas služby na podporu jejich aktivního života, rozvoje zájmů a kontaktů se společenským prostředím, přispěje se tím ke zvýšení kvality jejich života, zvýšení nebo prodloužení nezávislosti (soběstačnosti) ve stáří a nemoci a  zamezení společenské izolace. V rámci služby jsou nabízeny sociálně terapeutické činnosti, zájmové, vzdělávací a volnočasové aktivity zaměřené na zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při uplatňování práv a zájmů a obstarávání osobních záležitostí.

 • Sociálně terapeutické dílny – ambulantní zařízení určené pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Účelem je dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie. Konkrétně jde o tyto činnosti: pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí  podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění, podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností.

 • Sociální rehabilitace – je poskytována formou terénních, ambulantních nebo i pobytových služeb. Jde o takové činnosti, které směřují k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti zdravotně či jinak postižených osob. Jedná se o nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti  a dalších činností vedoucích k sociálních začlenění. Služby jsou určeny např. nevidomým (nácvik pohybu s vodícím psem, používání speciálních slepeckých pomůcek, sebeobsluha, apod.), vozíčkářům (nácvik pohybu na vozíčku, sebeobsluha, apod.). nebo také lidem ohroženým sociálním vyloučením, žijícím na okraji společnosti, kteří životem v odloučení ztratili potřebné sociální návyky a dovednosti, skrze které vede cesta zpět k začlenění do společnosti. Tato služba je poskytována i pobytově, a to v centrech sociálně rehabilitačních služeb. Zde je poskytováno ubytování, strava a pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.    

 • Telefonická krizová pomoc – jde o terénní službu, jež je poskytována na přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví  nebo života  nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami.

 • Terapeutické komunity – poskytují pobytové služby i na přechodnou dobu pro osoby závislé na návykových látkách nebo osoby s chronickým duševním onemocněním, které mají zájem o začlenění do běžného života. Tato zařízení tedy poskytují ubytování a stravu, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským okolím.

 • Terénní programy – jsou poskytovány osobám, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Konkrétně je tedy služba poskytována problémovým skupinám osob, uživatelům návykových látek, osobám bez přístřeší, osobám žijících v sociálně vyloučených komunitách a jiným sociálně ohroženým skupinám. Tyto programy slouží k vyhledávání výše zmíněných osob (skupin) a k následné snaze minimalizovat rizika jejich způsobu života. Součástí terénních programů je zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a také pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským okolím.

 • Tlumočnické služby – terénní popř. i ambulantní služby poskytované osobám s poruchami komunikace způsobenými především smyslovým postižením, které zamezuje běžné komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické osoby. Díky této službě je možno osobám s poruchami komunikace zprostředkovat kontakt se společenským prostředím a docílit tak jejich většího zapojení do běžné společnosti. Součástí služby je také pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz