Banner

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Posláním sociálních služeb je pomoci lidem udržet si nebo znovu získat své místo ve společnosti, v komunitě, kde žijí.

Sociální služby se týkají každého.

Sociální služba je činnost nebo soubor činností, které pomáhají člověku řešit nepříznivou sociální situaci.

Prostřednictvím sociálních služeb je zajišťována pomoc při péči o vlastní osobu, zajištění stravování, ubytování, pomoc při zajištění chodu domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, poskytnutí informace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, psycho- a socioterapie, pomoc při prosazování práv a zájmů.

Cílem služeb bývá mimo jiné:

 • podporovat rozvoj nebo alespoň zachování stávající soběstačnosti uživatele, jeho návrat do vlastního domácího prostředí, obnovení nebo zachování původního životního stylu
 • rozvíjet schopnosti uživatelů služeb aumožnit jim, pokud toho mohou být schopni, vést samostatný život
 • snížit sociální azdravotní rizika související se způsobem života uživatelů

Podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. rozlišujeme sociální služby:

 • pobytové - služby spojené s ubytováním v zařízení sociálních služeb, kde člověk žije (příkladem mohou být domovy pro seniory, chráněné bydlení či azylové domy).

 • ambulantní - služby, za kterými člověk dochází nebo je doprovázen či dopravován(příkladem jsou poradny a denní centra).
 • terénní - služby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném sociálním prostředí, tam kde člověk žije tj. v domácnosti, v místě kde se vzdělává či pracuje (příkladnem je pečovatelská služba či osobní asistence).

 

Sociální služby jsou dále členěny do tří oblastí:

Sociální poradenství

Služby sociální péče

 • osobní asistence
 • pečovatelská služba
 • tísňová péče
 • průvodcovské a předčitatelské služby
 • podpora samostatného bydlení
 • odlehčovací služby
 • centra denních služeb
 • denní stacionáře
 • týdenní stacionáře
 • domovy pro osoby se zdravotním postižením
 • domovy pro seniory
 • domovy se zvláštním režimem
 • chráněné bydlení
 • sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče

Služby sociální prevence

 • raná péče
 • telefonická krizová pomoc
 • tlumočnické služby
 • azylové domy
 • domy na půl cesty
 • kontaktní centra
 • krizová pomoc
 • nízkoprahová denní centra
 • nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
 • noclehárny
 • služby následné péče
 • sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 • sociálně terapeutické dílny
 • terapeutické komunity
 • terénní programy
 • sociální rehabilitace

 

Systém sociální služeb je upraven Zákonem č.108/2006 Sb. o sociálních službách a Vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz