Banner

Byty zvláštního určení a bezbariérové byty

Informace o problematice bydlení, kterou řeší ve své kompetenci statutární město Brno naleznete ZDE

BYTY ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ

Tyto byty nespadají do sociálních služeb definovaných zákonem 108/2006 Sb.

Byty zvláštního určení jsou malometrážní byty v domech s pečovatelskou službou a bezbariérové byty. Jsou určeny především pro občany, kteří pobírají starobní důchod a pro občany, kteří jsou plně invalidní a jejichž celkový stav je takový, že nepotřebují komplexní péči a jejichž zdravotní stav a věk umožňuje vést poměrně samostatný život ve vhodných podmínkách. Jedná se byty obecní, I. kategorie, každá městská část disponuje určitým počtem bytů zvláštního určení.

Podrobný postup je uveden v sekci Potřebuji si vyřídit

Domy s pečovatelskou službou


Bezbariérové byty

Vinohrady: Mikulovská 9 - počet bytů: 65 bytů
Starý Lískovec: Kosmonautů 17/19 - počet bytů: 100 bytů
56 bezbarierových bytů je v jednotlivých domech  s pečovatelskou službou
celkem: 221 bytů

Bezbariérové byty jsou tzv. byty zvláštního určení, určené především pro občany, kteří pobírají starobní důchod a pro občany, kteří jsou plně invalidní a jejichž celkový stav je takový, že nepotřebují komplexní péči a jejichž zdravotní stav a věk umožňuje vést poměrně samostatný  život ve vhodných podmínkách. Jedná se byty obecní, I. kategorie, každá městská část disponuje určitým počtem bytů zvláštního určení.

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O BYT ZVLÁŠTNÍHO URČENÍ

Seznam žadatelů  o  byt  zvláštního  určení (byty  v domech  s  pečovatelskou  službou  a  byty  bezbariérové) vede Bytový odbor Magistrátu města Brna. Do  seznamu zapíše žadatele, který splňuje tyto podmínky:

  • je zletilý,
  • žadatel ani jeho manžel(ka) v ČR nevlastní bytový či rodinný dům  nebo byt, pokud neprokáží, že jej ze závažných důvodů nemohou užívat anebo nejsou nájemci  bytu na dobu neurčitou, nebo je  nájemcem  bytu,  který  je   pro  něj  vzhledem  k  věku  a zdravotnímu  stavu  nevyhovující,  nebo  nabídne  uvolnění  stávajícího obecního bytu,
  • řešení  doporučí  vzhledem  k  věku  nebo  zdravotnímu stavu  žadatele sociální  odbor městské části
  • pobývá na území ČR v souladu s právními předpisy o pobytu cizinců.

 

Do seznamu žadatelů o byt zvláštního určení (byt v domě s pečovatelskou službou) nebude zapsán žadatel, který protiprávně užívá byt či nebytový  prostor k bydlení, který v dosud užívaném bytě neplatí nájemné, hrubě porušuje dobré mravy nebo jinak závažným způsobem porušuje podmínky nájemní smlouvy nebo který se uvedených skutků dopustil v uplynulých pěti letech předcházejících podání žádosti o byt nebo po dobu evidence této žádosti, s výjimkou žadatele, který dluh na nájemném a za služby spojené s nájmem bytu včetně poplatků z prodlení podle potvrzení pronajímatele dobrovolně uhradil před podáním žádosti o byt, žadateli nebyl nájem bytu z tohoto důvodu vypovězen a dluh netrval  po dobu delší než 6 měsíců, nebo který v průběhu 5 let před podáním žádosti o byt jako nájemce obecního bytu na dobu neurčitou byt směnil za jiný byt než obecní a jeho nájem ukončil, jako nájemce bytu neplatil nájemné, hrubě porušoval dobré mravy či jinak závažně porušoval nájemní smlouvu a nájem mu proto zanikl výpovědí.

Do seznamu žadatelů o byt v domě s pečovatelskou službou nebude zapsán žadatel, jehož zdravotní stav neumožňuje bydlení v domě s pečovatelskou službou a který není poživatelem starobního důchodu, nebo který není poživatelem invalidního důchodu starším 60 let.

Do seznamu žadatelů o bezbariérový byt  nebude zapsán žadatel, jehož zdravotní stav neodůvodňuje bydlení v bezbariérovém bytě – nemá pohybové či zrakové postižení.

Žádost se podává na formuláři Bytového odboru Magistrátu města Brna.  V žádosti o byt v domě s pečovatelskou službou žadatel uvede konkrétní dům s pečovatelskou službou, v němž žádá o pronájem bytu. Čtvrtletně je sestavován pořadník žadatelů, který schvaluje Komise bydlení Rady města Brna, v případě  žádostí o byt v domě s pečovatelskou službou jsou schvalovány pořadníky žadatelů pro každý dům samostatně.

Kde a s kým životní situaci řešit:

Magistrát města Brna - Bytový odbor
Malinovského nám. 3, Brno 601 67
2. poschodí, kancelář č. 224
Pavel Sedlák, tel. 542 173 214, e-mail: sedlak.pavel@brno.cz

Sociální odbory přislušných ÚMČ - přehled úřadů městských částí

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz