Banner

Dotační program města Brna pro doplňující služby v sociální oblasti - program II.

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy - část A společná ustanovení

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu statutárního města Brna nestátním neziskovým organizacím na doplňující služby - část B zvláštní ustanovení

Výzva k podávání žádostí o dotace na doplňující služby pro rok 2019 - program II.

Žádost o dotaci 2019 – program II.

Závěrečné vyúčtování dotace za rok 2018

Odbor sociální péče Magistrátu města Brna upozorňuje zástupce všech nestátních neziskových organizací, kterým byla poskytnuta z rozpočtu města Brna pro rok 2018 neinvestiční dotace k zajištění činností, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují (program II), že dle uzavřené smlouvy je třeba předložit finanční vyúčtování dotace, a to nejpozději do 31. ledna 2019.

Vyúčtování je nutné dodat jak v listinné podobě, tak i v podobě elektronické – na email: pribylova.petra@brno.cz.

Listinné vyhotovení vyúčtování předkládá organizace v uzavřené obálce formátu A4 s označením: „Závěrečná zpráva o čerpání dotace 2018, Program II, rok 2018“, nápisem „NEOTVÍRAT“ a adresou organizace.

V listinné podobě je možné vyúčtování odevzdat:

  • osobně v úředních hodinách na Kolišti 19, Odbor sociální péče, Oddělení koncepce a plánování služeb, 2. patro, dv. č. 215,
  • osobně na podatelně v přízemí budovy Malinovského náměstí 3,
  • zasláním prostřednictvím provozovatele poštovní služby (v případě zaslání prostřednictvím poštovní služby je pro dodržení termínu rozhodující datum podání, v ostatních případech datum doručení Magistrátu města Brna). Adresa pro doručení: Magistrát města Brna, Odbor sociální péče, Oddělení koncepce a plánování služeb, Koliště 19, 601 67 Brno.

Nejpozději do 31. 1. 2019 je příjemce rovněž povinen vrátit případnou nepoužitou část prostředků dotace na účet Magistrátu města Brna č. 111350222/0800, var. symbol 7200. Současně žádáme o písemné informování Odboru sociální péče MMB o provedení této platby, a to formou oznámení zaslaného na e-mail pribylova.petra@brno.cz. Organizace uvede důvod vrácení prostředků, účel, na který byla dotace poskytnuta, číslo účtu plátce, číslo účtu příjemce, symboly platby a datum odeslání platby.

Formulář pro vyúčtování je k dispozici ZDE

 

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz