Banner

Dotační program města Brna pro doplňující služby v sociální oblasti - program II.

Závěrečné vyúčtování finanční dotace poskytnuté z rozpočtu města Brna v roce 2017 (program II)

Odbor sociální péče Magistrátu města Brna upozorňuje zástupce všech nestátních neziskových organizací, kterým byla poskytnuta z rozpočtu města Brna pro rok 2017 neinvestiční dotace k zajištění činností, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují (program II), že dle uzavřené smlouvy je třeba předložit finanční vyúčtování dotace, a to nejpozději do 31. ledna 2018. Vyúčtování je nutné dodat jak v listinné podobě, tak i v podobě elektronické zasláním na e-mail starkova.jana@brno.cz.

Formuláře k vyúčtování naleznete ZDE (pozor - excelová tabulka obsahuje více listů) a ZDE

Nejpozději do 31. 1. 2018 je příjemce rovněž povinen vrátit případnou nepoužitou část prostředků dotace. V roce 2018 na účet Magistrátu města Brna č. 111350222/0800, var. symbol 7200. Současně žádáme o písemné informování Odboru sociální péče MMB o provedení této platby, a to formou oznámení zaslaného na e-mail starkova.jana@brno.cz. Poskytovatel uvede důvod vrácení prostředků, účel, na který byla dotace poskytnuta, číslo účtu plátce, číslo účtu příjemce, symboly platby a datum odeslání platby.

V listinné podobě je možné vyúčtování odevzdat:

  • osobně v úředních hodinách na Kolišti 19, Odbor sociální péče, Referát komunitního plánování a projektů, 2. patro, dv. č. 215 nebo 216
  • osobně na podatelně v přízemí budovy Malinovského náměstí 3
  • zasláním prostřednictvím provozovatele poštovní služby (v případě zaslání prostřednictvím poštovní služby je pro dodržení termínu rozhodující datum podání, v ostatních případech datum doručení Magistrátu města Brna). Adresa pro doručení: Magistrát města Brna, Odbor sociální péče, Referát komunitního plánování a projektů, Koliště 19, 601 67 Brno

 

Listinné vyhotovení vyúčtování předkládá organizace v uzavřené obálce formátu A4 s označením: „Závěrečná zpráva o čerpání dotace 2017, Program II, rok 2017“, nápisem „NEOTVÍRAT“ a adresou organizace.

Upozornění: Předložení výkazu zisku a ztrát a rozvahy není v rámci vyúčtování vyžadováno, tyto dokumenty je však nutné mít k dispozici pro případ kontroly v organizaci.

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy - část A společná ustanovení

schválená Radou města Brna dne 30. června 2015, s účinností ode dne schválení

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Brna pro vyhlášené programy - část B zvláštní ustanovení pro poskytování dotací nestátním neziskovým organizacím, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují – program II

schválené Radou města Brna dne 30. června 2015, s účinností ode dne schválení

Odbor sociální péče Magistrátu města Brna sděluje, že je možné předložit žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu města Brna na rok 2018 pro nestátní neziskové organizace, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují - program II.

Termín podávání žádostí je od 1. 10. 2017 do 31. 10. 2017.

Formuláře ke stažení:

Vyhlášení dotačního řízení - program II na rok 2018

Pokyny pro dotační řízení OSP MMB pro rok 2018 - program II

Projektová fiche - žádost o dotaci na rok 2018

Příloha projektové fiche 2018 - finanční zajištění projektu

Přehled schválených dotací z rozpočtu města Brna nestátním neziskovým organizacím, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují pro rok 2011 - program II.

Přehled schválených dotací z rozpočtu města Brna nestátním neziskovým organizacím, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují pro rok 2012 - program II.

Přehled schválených dotací z rozpočtu města Brna nestátním neziskovým organizacím, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují pro rok 2013 – program II.

Přehled schválených dotací z rozpočtu města Brna nestátním neziskovým organizacím, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují pro rok 2014 – program II.

Přehled schválených dotací z rozpočtu města Brna nestátním neziskovým organizacím, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují pro rok 2015 – program II.

Přehled schválených dotací z rozpočtu města Brna nestátním neziskovým organizacím, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je doplňují pro rok 2016 – program II.

Přehled schválených dotací z rozpočtu města Brna nestátním neziskovým organizacím, které vhodným způsobem navazují na sociální služby nebo je dpolňují pro rok 2017 - program II.

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz