Banner

rok 2016

Přehled schválených dotací "síť MPSV" - k dispozici ZDE

Závěrečné vyúčtování čerpání dotace z rozpočtu statutárního města Brna na rok 2016 - vyúčtování individuálních dotací na kofinancování služeb zařazených do sítě služeb s nadregionální a celostátní působností (síť MPSV)

dopis vedoucího - vyúčtování dotace 2016 - k dispozici ZDE

Odbor sociální péče Magistrátu města Brna upozorňuje zástupce všech nestátních neziskových organizací, kterým byla poskytnuta z rozpočtu města Brna individuální dotace na rok 2016 na kofinancování služeb zařazených do sítě služeb s nadregionální a celostátní působností (síť MPSV), že dle uzavřené smlouvy je třeba předložit finanční vyúčtování dotace, a to nejpozději do 31. ledna 2017.

Upozorňujeme, že je nutné vyúčtovat každou službu zvlášť, k čemuž slouží přiložený formulář:

Závěrečné vyúčtování dotace_2016_ ind. síť MPSV je k dispozici ZDE

Vyúčtování (formulář a účetní knihu) je nutné dodat jak v listinné podobě, tak i v podobě elektronické. Elektronické vyúčtování zašlete na e-mail: starkova.jana@brno.cz.

Nejpozději k termínu pro předložení finančního vyúčtování příspěvku je příjemce rovněž povinen vrátit převodem na účet poskytovatele č. 111350222/0800, var. symbol 7200 případnou nepoužitou část příspěvku (dále jen „vratka příspěvku“). Současně se zasláním vratky příspěvku nebo její části zpět na účet poskytovatele, zašle příjemce příspěvku Odboru sociální péče Magistrátu města Brna oznámení, ve kterém uvede důvod vrácení prostředků, účel, na který byla dotace poskytnuta, číslo účtu plátce, číslo účtu příjemce a symboly platby.

V listinné podobě je možné vyúčtování odevzdat:

  • osobně v úředních hodinách na Kolišti 19, Odbor sociální péče, Referát komunitního plánování a projektů, 2. patro, dv. č. 215 nebo 216
  • osobně na podatelně v přízemí budovy Malinovského náměstí 3
  • zasláním prostřednictvím provozovatele poštovní služby (v případě zaslání prostřednictvím poštovní služby je pro dodržení termínu rozhodující datum podání, v ostatních případech datum doručení Magistrátu města Brna). Adresa pro doručení: Magistrát města Brna, Odbor sociální péče, Referát komunitního plánování a projektů, Koliště 19, 601 67 Brno

 

Upozornění: Předložení výkazu zisku a ztrát a rozvahy není v rámci vyúčtování vyžadováno, tyto dokumenty je však nutné mít k dispozici pro případ kontroly v organizaci.

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz