Banner

KOORDINAČNÍ CENTRUM PREVENCE

Odbor sociální péče MMB – Koliště 19, 601 67 Brno

vedoucí oddělení

Mgr. Lenka Štěpánková

tel. 542 173 808

koordinátor prevence kriminality

Bc. et Bc. Sylvie Zbořilová

tel. 542 173 807

protidrogový koordinátor

Mgr. Marie Tesaříková

tel. 542 173 811

Koordinační centrum prevence

 • zabezpečuje Program prevence kriminality ve městě Brně a koordinuje aktivity v oblasti prevence kriminality na území města Brna
 • posuzuje projekty zaměřené na prevenci kriminality, které jsou prostřednictvím města předkládány MV ČR s žádostí o schválení státní účelové dotace
 • zabezpečuje úzkou a vzájemnou součinnost odborů MMB a úřadů městských částí, městského ředitelství Policie ČR, preventivně informačních skupin Policie ČR, Městské policie Brno, nestátních neziskových organizací v oblasti prevence kriminality
 • spolupracuje s MV ČR, s Krajským úřadem Jihomoravského kraje, s ostatními městy v rámci ČR a se zahraničními partnery v rámci prevence kriminality
 • vytváří a průběžně aktualizuje informační systém v oblasti prevence kriminality pro potřeby Městské rady prevence kriminality, orgánů státní správy a samosprávy a participujících orgánů a organizací
 • zajišťuje administrativní agendu Městské rady pro prevenci kriminality
 • zpracovává podklady pro rozhodnutí samosprávných orgánů v oblasti přidělování finančních prostředků z rozpočtu města na projekty prevence v oblasti drog a závislostí
 • zajišťuje veškeré činnosti v rámci působnosti oddělení, plynoucí z ustanovení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
 • vytváří strategii a akční plány politiky města v oblasti drog a závislostí a koordinuje implementaci příslušných opatření
 • komplexně zajišťuje politiku města v oblasti drog a závislostí po stránce organizační a kontrolní ve směru k organizacím poskytujícím aktivity a služby směřující k prevenci a mírnění rizik závislostního chování, městským částem, Jihomoravskému kraji i k institucím s celorepublikovou působností
 • v přenesené působnosti je odvolacím orgánem přestupků na úseku ochrany zdraví před škodlivými účinky návykových látek

Copyright © 2009, KPSS

Magistrát města Brna | Dominikánské náměstí 1 | 601 67 Brno | kontakt | socialnipece.brno.cz