Město Brno i brněnské neziskové organizace si zažádaly o dotace Ministerstva práce a sociálních věcí ve výzvě na podporu projektů pro sociální začleňování, které jsou vypisovány v rámci programového období Evropských fondů. Letos i přes splnění všech podmínek nebylo podpořeno 78 % projektů v hodnotě 260 milionů korun. Díky společnému apelu Brna, Ostravy a dalších municipalit jak na ministra, tak i na premiéra budou řádně zpracované projekty dofinancovány.

Alokace ve výzvě Operačního programu Zaměstnanost+ č.18 Koordinovaný přístup k sociálnímu vyloučení+ Ministerstva práce a sociálních věcí, z níž čerpají dotace jak město Brno, tak nestátní neziskové organizace na projekty řešící danou problematiku, byla několikanásobně nižší než požadavky z celé republiky. Z 36 projektů, které se podávaly za Brno, bylo podpořeno 8 – což je 22 %. Zbylých 78 % nemělo být podpořeno. Jde o projekty celkově za 260 milionů korun, bez nichž by sociální služby v Brně doznaly zásadního zhoršení.

Síť podporovaných sociálních služeb v Brně nedisponuje dostatečným objemem financí, aby mohla v dostatečné kvalitě a kvantitě zajistit podporu služeb na území Brna, které jsou zaměřeny na sociální vyloučení. Dlouhodobě platí, že evropské finanční zdroje dokrývají potřebné kapacity, na něž národní zdroje nestačí. Město Brno je spádovým územím, což znamená, že pokrývá potřeby i mnoha dalších obcí a občanů nejen v území Brno-venkov. Tato skutečnost se významně propisuje do nastavovaných kapacit sociálních služeb a dalších podpůrných činností.

„Na tyto problémy jsme jako vedení Brna ihned reagovali a ve spolupráci s Ostravou a dalšími českými městy jsme zaslali dopisy jak ministru práce a sociálních věci Mariánu Jurečkovi, tak premiérovi Petru Fialovi. To vše ve spolupráci a Agenturou pro sociální začleňování. Jsem velmi ráda, že reakce na sebe nenechala dlouho čekat a díky naší iniciativě se podařilo alokace dotační výzvy dostatečně navýšit. Všechny řádně podané a zpracované brněnské projekty budou dofinancovány,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Celkem tedy bylo schváleno 27 projektů v hodnotě 211 milionů korun. Jedná se o projekty směřující ke zvýšení kapacit dluhového poradenství, nízkoprahových služeb pro děti a mládež, projekty na preventivní i následné řešení problematiky závislostí, na podporu zdraví, na podporu integrace na trhu práce atd. Velká část z nich směřuje do konkrétního území sociálně vyloučených lokalit. Realizací projektů bude podpořeno více než 10 000 zástupců cílové skupiny (rodiny s dětmi, osoby bez přístřeší, mladiství, senioři v situaci sociálního vyloučení atd.) na území města. Konkrétní potřebnost řešení je přitom důkladně popsána v Plánu sociálního začleňování, který schválilo zastupitelstvo města Brna na svém jednání v září roku 2022.