Dotace na účel určený konkrétním žadatelem v žádosti, tj. na jiný účel, než který je v příslušném kalendářním roce podporován některým z vyhlášených dotačních programů Odboru sociální péče MMB.

Z podané žádosti musí být zřejmý přínos projektu pro občany města Brna v souladu s Koncepcí sociální politiky města Brna do roku 2030, aktuálním Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb ve městě Brně 2023-2026, případně dalšími strategickými dokumenty města v sociální oblasti.

Žádosti o individuální dotace se přijímají v průběhu kalendářního roku.

Kritériem pro hodnocení žádosti a stanovení výše dotace je splnění všech podmínek pro poskytování dotací uvedených v Dotačních pravidlech schválených Zastupitelstvem města Brna na zasedání Z8/33 dne 9. listopadu 2021.