Azylový dům pro mládež neboli ADM je pobytové zařízení Odboru sociální péče Magistrátu města Brna, které součástí Oddělení sociální prevence pro mladistvé a mladé dospělé.
Další sociální službou je klub Kumbál – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež.

Poslání

Posláním azylového domu pro mládež je poskytovat odborné sociální služby mladým lidem nacházejícím se v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení nebo ohroženým sociálním vyloučením, kteří nejsou schopni vlastními silami řešit svoje problémy. Služba poskytuje podporu a dočasné zázemí pro aktivity vedoucí k rozvoji dovedností, návyků a společenských vazeb potřebných k překonání nepříznivé sociální situace a pomáhá vytvářet podmínky k návratu zpět do rodiny nebo samostatného života.

Cíle
 • zajištění dočasného, finančně dostupného ubytování a zajištění následného bydlení;
 • řešení akutních sociálních problémů;
 • osvojení a rozvíjení osobnostních a sociálních kompetencí, které umožní přechod do samostatného života;
 • zlepšení vztahů v rodinách a vztahů s blízkými osobami;
 • osvojení nebo udržení pracovních návyků;
 • rozvíjení finanční gramotnosti;
 • aktivní zvyšování kvalifikace;
 • řešení dluhů a oprávněných pohledávek;
 • podpora zájmových aktivit uživatelů.
Pro koho tu jsme?
Pro mladistvé ve věku od 15 do 18 let
 • žijící v nevyhovujícím sociálním prostředí a jejichž přijetí doporučí orgán sociálněprávní ochrany dětí;
 • jejichž zákonní zástupci se ocitli ve složité bytové a sociální situaci, kterou nejsou schopni sami vyřešit;
 • jejichž zákonní zástupci neplní rodičovskou zodpovědnost v souladu se Zákonem č. 94/1963 Sb., o rodině.
Pro mladé lidi bez domova ve věku od 18 do 26 let, kteří chtějí řešit svoji nepříznivou sociální situaci, ale samostatného řešení momentálně nejsou schopni:
 • přišli o ubytování: jsou hlášeni k trvalému pobytu na příslušném úřadě; nemají právo bydlet na adrese svého trvalého pobytu, protože byt užívají oprávněně jiné osoby nebo objekt už neexistuje; byli oprávněnými osobami vykázáni z místa hlášeného trvalého pobytu; jsou hlášeni k trvalému pobytu v místě s podmínkami ohrožujícími jejich život nebo zdraví; v místě trvalého pobytu jsou ohrožováni trestnou činností jiné osoby, nebo jsou zde omezována jejich práva či ohrožovány jejich oprávněné zájmy;
 • zároveň nejsou schopni vhodné ubytování najít: neumí dostatečně využívat informační zdroje; mají problémy s komunikací nebo celkově nízké sociální dovednosti; jejich životní návyky jsou negativně ovlivněny dlouhodobějším životem bez přístřeší nebo životem v sociálně znevýhodňujícím prostředí; prožívají krizovou životní situaci s ochromujícím dopadem na psychické schopnosti;
 • nebo na ubytování nemají dostatek finančních prostředků: nejsou schopni uplatnit se na trhu práce (nemají dostatečnou kvalifikaci nebo pracovní dovednosti, neumí dostatečně využívat informační zdroje, mají problémy s komunikací nebo celkově nízké sociální dovednosti, mají sníženou pracovní schopnost na základě zdravotního stavu, nemají pracovní návyky, nemají dostatečné hygienické návyky, mají záznam v rejstříku trestů) ; nejsou schopni plnit své finanční závazky (nemají přehled o svých finančních závazcích, jejich finanční závazky jsou nepřiměřené jejich sociální situaci) ; nejsou schopni prakticky uplatňovat svoje práva (chybí jim základní přehled o právních normách, mají problémy s komunikací nebo celkově nízké sociální dovednosti, neumí dostatečně využívat informační zdroje); nejsou schopni samostatně hospodařit s finančními prostředky; intenzívně se připravují na budoucí povolání.
Nabízené služby
 • poskytnutí ubytování;
 • zajištění možnosti připravit si stravu / příprava stravy;
 • zajištění možnosti péče o osobní hygienu, praní a žehlení prádla;
 • poradenství při řešení běžných i krizových situací;
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou;
 • asistence při jednání s dalšími osobami a institucemi;
 • pomoc s plánováním (finančním, osobním);
 • zprostředkování dalších potřebných služeb.
 • Mgr. Jan Gajdziok
  vedoucí Odd. sociální prevence pro mladistvé a mladé dospělé – Vídeňská 78
  Telefon 543 217 259, 604 530 412
 • Azylový dům pro mladé dospělé – Mgr. Blažej Ingr
  Vídeňská 78
  Telefon 543 217 261


Azylový dům podporují:

V rámci projektu Daruj hračku jsou to: