Účelem programu je podpora projektů z oblasti prevence kriminality na území města Brna. Podporovány jsou projekty zaměřené na sociální prevenci, na situační prevenci, na prevenci viktimnosti a na informace pro občany o možnostech obrany a ochrany před trestnou činností.

Lhůta pro podávání žádostí na rok 2024 je v termínu od 1. 10. 2023 do 31. 10. 2023.

Předpokládaný celkový objem finančních prostředků v rozpočtu města Brna na podporu stanoveného účelu je cca 3 mil. Kč (v souladu se schváleným rozpočtem města na rok 2024).
Maximální výše dotace na jeden projekt je 200 tis. Kč.

Kritéria pro hodnocení žádosti a stanovení výše dotace:
• Splnění všech podmínek pro poskytování dotací uvedených v Dotačních pravidlech schválených Zastupitelstvem města Brna na zasedání Z8/33 dne 9. listopadu 2021.
• Soulad se Strategie prevence kriminality ve městě Brně na období 2023–2028

Náležitosti podání žádosti jsou uvedeny ve Výzvě.