Účelem dotačního programu je podpora sociálních služeb registrovaných dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zařazených do Sítě sociálních služeb města Brna pro rok 2024 a Základní sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro rok 2024.

Lhůta pro podávání žádostí na rok 2024 je v termínu od 1. 10. 2023 do 31. 10. 2023.

Alokace Programu I pro rok 2024 vychází z doporučeného kofinancování služeb poskytovaných neziskovými organizacemi ve výši téměř 135 mil. Kč. Celková optimální finanční podpora sociálních služeb poskytovaných v Brně je stanovena Jihomoravským krajem přibližně na 2,5 mld. Kč.

Podpora je zaměřena na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním základních druhů a forem sociálních služeb v rozsahu stanoveném základními činnostmi u jednotlivých druhů sociálních služeb.

Žadatel o dotace musí disponovat platným Pověřením k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu vydaným KrÚ JMK pro příslušný rok, schváleného Radou Jihomoravského kraje.

Náležitosti podání žádosti jsou uvedeny ve Výzvě.