Účelem dotačního programu je podpora aktivit a projektů v sociální oblasti, které vhodným způsobem navazují nebo doplňují sociální služby. Mezi aktivity navazující na sociální oblast patří:
• dobrovolnická činnost – dobrovolnická centra s akreditací Ministerstvem vnitra na základě zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě.
• doprava klientů sociálních služeb,
• terapeutické činnosti (vč. podpory pozůstalých),
• volnočasové aktivity (vč. pobytových akcí),
• spolková činnost,
• aktivity na sociálně-zdravotním pomezí (např. pacientské organizace)
• aktivity v oblasti sociálně právní ochrany dětí,
• aktivity pro osoby sociálně vyloučené/sociálním vyloučením ohrožené,
• aktivity směřující na podporu neformálně pečujících,
• preventivní aktivity a osvěta.

Lhůta pro podávání žádostí na rok 2024 je v termínu od 10. 10. 2023 do 31. 10. 2023.

Předpokládaný objem peněžních prostředků vyčleněných v rozpočtu na podporu dotačního Programu II činí cca 4 mil. Kč (v souladu se schváleným rozpočtem města na rok 2024).

Kritéria pro hodnocení žádosti a stanovení výše dotace:
• Splnění všech podmínek pro poskytování dotací uvedených v Dotačních pravidlech schválených Zastupitelstvem města Brna na zasedání Z8/33 dne 9. listopadu 2021.
• Soulad s aktuálním Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb ve městě Brně 2023-2026 a v souladu s Koncepcí sociální politiky města Brna do roku 2030.

Náležitosti podání žádosti jsou uvedeny ve Výzvě.