Účelem programu je podpora projektů zaměřených na řešení problematiky závislostí na legálních a nelegálních návykových látkách a řešení problematiky patologického hráčství na území města Brna.
Cílem podpory je:
• Přispět k ochraně veřejného zdraví a bezpečnosti a zlepšení situace skupin obyvatel dotčených problematickým užíváním či závislostí na nelegálních nebo legálních návykových látkách a hazardním/patologickém hraním.
• Rozvoj a inovace systému poskytované péče na území města v souladu s principy snižování rizik, zotavení, participace, kvality, efektivity a racionálního přístupu.
• Udržet a rozvíjet síť služeb a projektů zaměřených na ohrožené a rizikové skupiny obyvatel (aktivní uživatelé legálních a nelegálních drog a závislí; zotavující se uživatelé legálních či nelegálních drog a hazardní/patologičtí hráči; sociální okolí závislého nebo ohroženého závislostí; školní populace).

Lhůta pro podávání žádostí na rok 2024 je v termínu od 1. 10. 2023 do 31. 10. 2023.

Předpokládaný objem finančních prostředků v rozpočtu města Brna na podporu stanoveného účelu dosahuje cca 4 mil. Kč. (v souladu se schváleným rozpočtem města na rok 2024).

Kritéria pro hodnocení žádosti a stanovení výše dotace:
• Splnění všech podmínek pro poskytování dotací uvedených v Dotačních pravidlech schválených Zastupitelstvem města Brna na zasedání Z8/33 dne 9. listopadu 2021.
• Soulad se Strategií politiky statutárního města Brna v oblasti drog a závislostí na období 2022–2025

Náležitosti podání žádosti jsou uvedeny ve Výzvě.
  • Mgr. Monika Fanfrlová
    Koordinační centrum prevence / protidrogová prevence – Malinovského nám. 3