Účelem programu je zachování a rozvoj identity národnostních menšin a etnik ve městě Brně a podpora vzájemného harmonického soužití s majoritním obyvatelstvem.
Cílem podpory je zajištění provozních, osvětových a dalších činností (zejména kulturní a společenské akce, vydávání bulletinů apod.) subjektů působících v oblasti národnostních menšin a etnik v městě Brně.

Lhůta pro podávání žádostí na rok 2024 je v termínu od 1. 10. 2023 do 31. 10. 2023.

Předpokládaný objem finančních prostředků v rozpočtu města Brna na podporu stanoveného účelu je cca 2,1 mil. Kč. (v souladu se schváleným rozpočtem města na rok 2024).

Kritériem pro hodnocení žádosti a stanovení výše dotace je splnění všech podmínek pro poskytování dotací uvedených v Dotačních pravidlech schválených Zastupitelstvem města Brna na zasedání Z8/33 dne 9. listopadu 2021.

Náležitosti podání žádosti jsou uvedeny ve Výzvě.
  • Mgr. Tomáš Jurčík
    vedoucí Oddělení sociálního začleňování – Anenská 10
    Telefon 776 205 299, 773 785 327