Magistrát města Brna zrekonstruoval 4 bytové jednotky, jež slouží jako krizové ubytování – jedná se o přechodné ubytování klientů, kteří se ocitli v krizové životní situaci a potřebují krátkodobé ubytování po dobu nezbytně nutnou k nalezení nového bydlení.
Cílové skupiny klientů, kterým je krizové ubytování určeno:
  • oběti živelních událostí (např. vytopení, vyhoření bytu),
  • oběti domácího násilí nebo incidentů se znaky domácího násilí,
  • oběti zneužívaní nebo týrání (fyzického i psychického),
  • oběti vyhrocených konfliktů v rodinách s nutností náhlého opuštění stávajícího bydlení,
  • zletilé dítě po ukončení ústavní výchovy nebo náhradní rodinné péče,
  • rodiče v rámci zajištění kontaktu s dítětem,
  • rodiče s nezletilými dětmi v rámci dosažitelnosti na dobu nezbytně nutnou, pokud hrozí umístění dětí do Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (bezprostřední a nezaviněná ztráta bydlení, náhlé úmrtí v rodině – potřeba uvolnění bytu na žádost Policie ČR apod.),
  • krizové krátkodobé ubytování v dalších případech, které nelze předem přesně specifikovat.

Ubytování v krizovém bytě není určeno:
  • osobám, které svým zdravotním stavem, chováním či životními návyky mohou ohrozit bezpečnost nebo zdraví zaměstnanců či jiných osob (např. osoby aktuálně závislé na alkoholu či na psychotropních látkách, osoby s akutním infekčním onemocněním). 


O využití bytů rozhoduje Odbor sociální péče Magistrátu města Brna. Po dobu ubytování v krizovém bytě bude, v případě potřeby, domácnosti k dispozici sociální pracovník. Smlouva o krizovém ubytování se uzavírá na třicet dní, ve výjimečných případech dva měsíce. Ubytování nad 60 dní je podmíněno schválením Radou města Brna.

Cena za ubytování:

délka ubytováníjednotlivecvíce uživatelů
první měsíc150 Kč/den250 Kč/den
druhý měsíc200 Kč/den300 Kč/den


Krizové ubytování
Krizové ubytování