Město Brno má ve své správě byty, které jsou rozděleny dle určení na několik druhů:

www.bydleni.brno.cz

Běžné obecní byty

Běžné obecní byty mají ve své správě jednotlivé úřady městských částí (ÚMČ). Pro podání žádosti je třeba navštívit ÚMČ nebo žádost stáhnout z webových stránek ÚMČ. Každá městská část může mít jiná pravidla pro pronájem obecních bytů. Žádat o byt lze na více ÚMČ.


Bezbariérové byty

Bezbariérové byty jsou určeny zejména pro občany se zdravotním postižením (tělesné postižení, zrakové postižení), kteří vzhledem ke svému zdravotnímu handicapu nemohou dostatečně využívat své stávající bydlení.


Dostupné byty pro seniory

Jednotlivé malometrážní byty. Tyto byty spadají pod Bytový odbor. Jsou určeny pro osoby s trvalým bydlištěm ve městě Brně, kteří pobírají starobní důchod.


Krizové ubytování

Zrekonstruované byty určené lidem, kteří se ocitnou ve svízelné situaci (v důsledku domácího násilí, živelných pohrom apod.). Jedná se o 4 byty s 13 lůžky, ul. Francouzská. V případě potřeby lze kapacitu upravit na 26 lůžek.

O obsazení krizových bytů bude rozhodovat Odbor sociální péče Magistrátu města Brna. Smlouva o krizovém ubytování se uzavírá na třicet dní. Cena za ubytování činí 50 Kč / dospělý uživatel / den nebo 100 Kč / dva a více dospělých uživatelů / den. Pro výpočet denní platby se nezapočítávají nezletilí uživatelé.


Startovací byty

Startovací byty jsou určeny manželům a partnerským párům do věku 35 let s vymezenými příjmy. Mohou získat nájem na dobu určitou na 3 roky. Žádost nemůže být podána na konkrétní byt. Žádosti o tyto byty spravuje Bytový odbor Magistrátu města Brna.


Družstevní bydlení

Město Brno formou zřízení tohoto bytového družstva a jeho následné správy zajišťuje cílové skupině obyvatel možnost pořízení bydlení.


Sociální byty s komplexní sociální podporou

Byty jsou určeny jednotlivcům nebo rodinám s potřebou komplexní sociální podpory s nízkými příjmy. Žádosti se nepodávají na konkrétní byty, žadatelé jsou zařazeni do pořadníku na základě získaných bodů.


Sociální byty bez komplexní sociální podpory

Byty jsou určeny jednotlivcům nebo rodinám s nízkými příjmy, ale bez potřeby komplexní sociální podpory.  Žadatelé jsou navrhováni městskou částí ze seznamu žadatelů zařazených do evidence žadatelů o běžný obecní byt v dané městské části.


Sdílené bydlení Zámečnická

Sdílené bydlení je určeno žadatelům starším 60 let s nevyhovujícím nebo nejistým bydlením. Dále seniorům uvolňujícím byt v majetku města Brna, narušenými rodinnými vztahy, žijící v osamělosti. Jde o velkometrážní byt, který společně sdílí více seniorů. Každý senior má svůj prostorný pokoj, který poskytuje dostatečné soukromí.

Zájemce o sdílené bydlení musí být soběstačný, tzn. schopen vést samostatný život bez pomoci druhých. Musí také splnit podmínku bezdlužnosti vůči městu Brnu.


Prostupné bydlení Bytový dům Francouzská 42

Bytový dům je určen pro rodiny nebo osoby s nestabilními bytovými podmínkami a prokazatelnými nízkými příjmy domácnosti.Prostupný byt je sociálním bytem s komplexní podporou a omezenou dobou nájmu maximálně 3 let.

Jsme tu pro vás

Kdo ještě pomůže