Odd. ekonomiky a kontroly zajišťuje hospodářské a provozní záležitosti celého Odboru sociální péče a vede právní agendu odboru. Zahrnuje tyto činnosti:
 • zajišťuje problematiku rozpočtu a financování odboru a příspěvkových organizací v působnosti odboru a ÚMČ v oblasti pečovatelské služby;
 • spolupracuje při sestavování návrhů ročních a dlouhodobých plánů investic a rozsáhlých rekonstrukcí staveb za oblast sociální na území města;
 • zajišťuje řídící a veřejnosprávní kontrolu u příjemců dotací z rozpočtu města, v sociální oblasti spolupracuje při řešení majetkoprávních záležitostí majetku města ve správě odboru a příspěvkových organizací v působnosti odboru;
 • navrhuje výši částky do postoupených příjmů městským částem vykonávajícím pečovatelskou službu;
 • zajišťuje chod a správu funkce počítačových aplikací a procesů zpracování dat Odboru sociální péče;
 • zajišťuje souhrnnou statistiku v oblasti sociální péče na území města;
 • poskytuje základní informace klientům, nestátním subjektům a organizacím za sociální oblast;
 • vede organizačně technickou agendu Komise sociální a zdravotní RMB;
 • garantuje správnost materiálů předkládaných do komisí RMB, výborů ZMB, RMB a ZMB z hlediska právního;
 • podílí se na zpracování připomínek k navrhovaným zákonům, vyhláškám a metodickým pokynům.

Referát kontroly

 • provádí veřejnosprávní kontrolu u příspěvkových organizací v působnosti odboru a u subjektů žádajících finanční prostředky z rozpočtu města, v souladu s platnou legislativou, v rámci působnosti odboru.