• zabezpečuje Program prevence kriminality ve městě Brně a koordinuje aktivity v oblasti prevence kriminality na území města Brna;
  • posuzuje projekty zaměřené na prevenci kriminality, které jsou prostřednictvím města předkládány MV ČR s žádostí o schválení státní účelové dotace;
  • zabezpečuje úzkou a vzájemnou součinnost odborů MMB a úřadů městských částí, městského ředitelství Policie ČR, preventivně informačních skupin Policie ČR, Městské policie Brno, nestátních neziskových organizací v oblasti prevence kriminality;
  • spolupracuje s MV ČR, s Krajským úřadem Jihomoravského kraje, s ostatními městy v rámci ČR a se zahraničními partnery v rámci prevence kriminality;
  • vytváří a průběžně aktualizuje informační systém v oblasti prevence kriminality pro potřeby Městské rady prevence kriminality, orgánů státní správy a samosprávy a participujících orgánů a organizací;
  • zajišťuje administrativní agendu Městské rady pro prevenci kriminality;
  • zpracovává podklady pro rozhodnutí samosprávných orgánů v oblasti přidělování finančních prostředků z rozpočtu města na projekty protidrogové prevence;
  • zajišťuje veškeré činnosti v rámci působnosti oddělení plynoucí z ustanovení zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek;
  • komplexně zajišťuje protidrogovou politiku města po stránce organizační i kontrolní ve směru k organizacím zajišťujícím protidrogovou prevenci, městským částem, Jihomoravskému kraji i k institucím s celorepublikovou působností;
  • v přenesené působnosti je odvolacím orgánem u přestupků na úseku ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi a souvisejících správních deliktů.