Oddělení péče o rodinu a osoby ohrožené chudobou poskytuje pomoc rodinám s nezaopatřenými dětmi i jednotlivcům, kteří se ocitli v obtížné životní situaci zapříčiněné zejména: ztrátou zaměstnání, dlouhodobou nezaměstnaností, problémy s uplatněním na trhu práce, materiálními problémy, zadlužeností, ohrožením či ztrátou bydlení, ohrožením stability a fungováním rodiny s nezaopatřenými dětmi, problémy s uplatňováním zákonných nároků a pohledávek (sociálních dávek, důchodů, výživného apod.).

Při řešení obtížné životní situace klienta spolupracují sociální pracovníci zejména s krajskou pobočkou úřadu práce v Brně, s poskytovateli sociálních služeb, s orgány sociálně-právní ochrany dětí, azylovými a poradenským zařízeními a nestátními organizacemi. Sociální pracovníci vedou o případu každého klienta tzv. Standardizovaný záznam sociálního pracovníka, v němž jsou zaznamenány metody a postupy při řešení životní situace klienta.
 • Mgr. Jitka Svatošová
  vedoucí Oddělení péče o rodinu a osoby ohrožené chudobou

Referát péče o rodinu

 • poskytuje základní a zprostředkovává odborné poradenství rodinám s dětmi;
 • zajišťuje pomoc při vyhledávání a zprostředkování sociálních služeb pro rodiny s dětmi;
 • vyhledává rodiny s dětmi vyžadující sociální péči za účelem sociální práce na základě analýzy a posouzení životní situace rodiny s dětmi provádí individuální plánování cílů a pomoci a kroků vedoucích k dosažení cílů;
 • provádí sociální šetření jako podklad pro rozhodování o přijetí osamělého rodiče s nezaopatřenými dětmi do Ubytovny pro přechodný pobyt;
 • při realizaci  činností vedoucích ke zlepšení životní situace rodin s dětmi  spolupracuje s navazujícími orgány a organizacemi;
 • spolupracuje s orgány sociálně-právní ochrany dětí při řešení životní situace dítěte, rodin s dětmi, zejména v rámci sanace rodiny.

Referát péče o osoby ohrožené chudobou

 • poskytuje základní a zprostředkovává odborné poradenství osobám dlouhodobě nezaměstnaným a osobám s materiálními problémy;
 • vyhledává klienty v jejich přirozeném prostředí za účelem  sociální práce;
 • na základě analýzy a posouzení životní situace klienta provádí individuální plánování cílů pomoci a kroků vedoucích k dosažení cílů;
 • pomáhá a zprostředkovává klientovi pomoc při uplatňování zákonných nároků a pohledávek, v případě potřeby doprovází klienta při jednání na úřadech a organizacích a poskytuje mu potřebnou podporu;
 • pomáhá klientovi získávat kompetence k uvědomění si svých práv, ke schopnosti legitimním způsobem ovlivňovat a měnit podmínky vlastního života;
 • při řešení životní situace klienta spolupracuje s navazujícími organizacemi.

Agenda umisťování osamělých rodičů s nezaopatřenými dětmi v Ubytovně pro přechodný pobyt, Koniklecová 5

 • poskytuje pomoc osamělým rodičům s nezaopatřenými dětmi, kteří se ocitli v obtížné životní situaci, kterou nejsou schopni sami bez pomoci řešit;
 • přijímá a vyřizuje žádosti o přijetí do ubytovny;
 • prostřednictvím komise rozhoduje o přijetí žadatelů o přijetí do ubytovny a ukončení  jejich pobytu;
 • uzavírá s žadateli smlouvy o přijetí do ubytovny
 • zajišťuje provoz ubytovny;
 • dohlíží na dodržování zásad ubytovacího řádu zařízení;
 • poskytuje sociální poradenství a pomoc klientům ubytovny.

 • Dana Bílková
  vedoucí Referátu péče o osoby ohrožené chudobou
  Telefon 542 173 708
 • Mgr. Jitka Svatošová
  vedoucí Oddělení péče o rodinu a osoby ohrožené chudobou