Oddělení péče o seniory a osoby se zdravotním postižením pomáhá občanům neschopným řešit jejich obtížnou životní situaci vzniklou v důsledku snížené míry soběstačnosti z důvodu věku či zdravotního postižení následujícími činnostmi:
 • poskytuje základní a zprostředkovává odborné sociální poradenství;
 • poskytuje poradenství týkající se sociálních dávek pro seniory a osoby se zdravotním postižením;
 • vydává parkovací průkazy držitelům průkazů mimořádných výhod;
 • zajišťuje sociální služby osobám v situacích, kdy by neposkytnutí okamžité pomoci ohrozilo jejich život nebo zdraví;
 • zprostředkovává poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci, a to v nezbytném rozsahu;
 • vyhledává klienty v jejich přirozeném prostředí a provádí sociální šetření;
 • provádí individuální plánování cílů pomoci klientovi, činností, metod a kroků vedoucích k dosažení stanovených cílů;
 • zajišťuje pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí;
 • spolupracuje s jednotlivými úřady městských částí, jinými organizacemi, Policií ČR, příp. městskou policií při řešení životní situace výše uvedených osob;
 • zprostředkovává pomoc rodinným příslušníkům a ostatním pečujícím osobám;
 • zjišťuje na základě oznámení poskytovatele zdravotních služeb, zda je nezbytné poskytnout osobě umístěné ve zdravotnickém zařízení služby sociální péče a zprostředkovává možnost jejich poskytnutí;
 • podílí se na zprostředkování pomoci při řešení bytových potřeb (domy s pečovatelskou službou, bezbariérové byty);
 • vede agendu a vydává rozhodnutí o úhradách za stravu a za péči dle §74 zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách (děti umístěné do domova pro osoby se zdravotním postižením na základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy nebo předběžného opatření);
 • přezkoumává ve II. stupni správního řízení rozhodnutí, na základě odvolání proti rozhodnutí v I. stupni správního řízení úřadů městských částí statutárního města Brna, v oblasti veřejného opatrovnictví u osob omezených ve svéprávnosti, výkonu opatrovníka osob neznámého pobytu a ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění;
 • přezkoumává stížnosti občanů na postup pracovníků veřejného opatrovnictví u osob omezených ve svéprávnosti, výkonu opatrovníka osob neznámého pobytu a ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění, na úřadech městských částí v rámci statutárního města Brna;
 • provádí kontrolní, metodickou a konzultační činnost na úřadech městských částí v rámci statutárního města Brna, při výkonu funkcí veřejného opatrovnictví u osob omezených ve svéprávnosti, výkonu opatrovníka osob neznámého pobytu a ustanovení zvláštního příjemce dávky důchodového pojištění, včetně ukládání případných nápravných opatření.

 • Bc. Jana Šťavíková
  vedoucí Oddělení péče o seniory a osoby se zdravotním postižením