Oddělení sociálně právní ochrany (OSPOD) je rozděleno do dvou referátů:

Referát náhradní rodinné péče

 • vykonává agendu sociálně-právní ochrany dětí v oblasti náhradní rodinné péče (osvojení, pěstounská péče, pěstounská péče na přechodnou dobu, poručnická péče, vyjma dětí svěřených do péče jiné osoby),
  vyhledává děti, kterým je třeba zajistit náhradní rodinnou péči a vede evidenci těchto dětí;
 • vyhledává fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli, pěstouny a pěstouny na přechodnou dobu    a vede evidenci žadatelů o tyto formy náhradní rodinné péče;
 • poskytuje zájemcům o náhradní rodinnou péči informace o problematice;
 • poskytuje poradenskou pomoc související s osvojením, svěřením dítěte do pěstounské péče, pěstounské péče na přechodnou dobu a poručnickou péčí;
 • vykonává funkci opatrovníka dětem v řízení o svěření dítěte do náhradní rodinné péče a dětí v náhradní rodinné péči (vyjma dětí svěřených do péče jiné osoby);
 • vykonává funkci poručníka dětí v náhradní rodinné péči v případech, kdy nemají zákonného zástupce;
 • pravidelně sleduje vývoj dětí svěřených do náhradní rodinné péče (vyjma dětí svěřených do péče jiné osoby);
 • uzavírá dohody o výkonu pěstounské péče a pěstounské péče na přechodnou dobu upravující výkon práv a povinností s osobou pečující a osobou v evidenci;
 • sleduje ve spolupráci s ÚMČ nepříznivé vlivy působící na děti, zjišťuje příčiny jejich vzniku a činí opatření k omezení jejich působení;
 • sleduje naplňování dohod o výkonu pěstounské péče a pěstounské péče na přechodnou dobu,sleduje dodržování práv dítěte v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy.

Referát odborné pomoci a kontroly

 • zajišťuje systémy pohotovostních služeb sociálně-právní ochrany dětí na území města;
 • sleduje ve spolupráci s ÚMČ nepříznivé vlivy působící na děti, zjišťuje příčiny jejich vzniku a činí opatření k omezení jejich působení;
 • participuje na preventivní činnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí vhodnou propagací problematiky adresovanou nezletilým občanům města;
 • přezkoumává rozhodnutí ÚMČ vydaná v 1. stupni správního řízení v oblasti sociálně-právní ochrany dětí;
 • přešetřuje vyřízení stížností občanů na úřední postup nebo nevhodné chování úředníků ÚMČ v agendě sociálně-právní ochrany dětí;
 • kontroluje výkon přenesené působnosti svěřené ÚMČ v agendě sociálně–právní ochrany dětí a ukládá případná nápravná opatření;
 • kontroluje plnění a správnost standardů kvality sociálně-právní ochrany dětí na ÚMČ a ukládá případná nápravná opatření, poskytuje sociálně-právní poradenství.