Oddělení sociální kurátoři se zabývá cílovou skupinou osoby ohrožené sociálním vyloučením. Pod tímto termínem je možné si představit celou řadu skupin lidí, kteří žijí na hraně vyloučení ze společnosti a nemají dostatek prostředků a zdrojů, aby v ní mohli plnohodnotně žít – jedná se o lidi bez domova a přístřeší či lidi, kteří jinak žijí nedůstojným způsobem života.

Dále sociální kurátoři pomáhají lidem, kteří byli propuštěni z výkonu trestu či se aktuálně nacházejí ve vězení, klientům se závislostí na alkoholu či jiných toxikomániích, nebo mladým dospělým, kteří po dosažení zletilosti byli propuštěni ze zařízení pro výkon ústavní či ochranné výchovy.

Sociální kurátoři se zabývají především:

  • koordinování systematické a komplexní péče a pomoci občanům ohroženým sociálním vyloučením, poskytování a zprostředkování základní péče, poradenské a sociálně terapeutické pomoci;
  • právní poradenství;
  • zajištění pobytu nebo ubytování v jednotlivých typech azylových zařízení (noclehárna, azylový dům, popř. krizové centrum) v zařízeních Centra sociálních služeb, p.o.;
  • zprostředkování další pomoci a podpory od partnerů poskytujících sociální služby, pomoc při orientaci v situaci a v možnostech jejího řešení.  

Kurátoři svým klientům dále nabízí

  • komplexní a (v případě potřeby a dle individuální dohody s klientem) dlouhodobou poradenskou pomoc a podporu sociálního kurátora; 
  • práci a aktivity v terapeutické dílně; 
  • setkávání klientů oddělení v klubu (projekce filmů, cestovatelské besedy atd.);
  • sociální šatník;
  • možnost praní prádla, zajištění možnosti osobní hygieny ;
  • v rámci terénní práce sociální kurátoři aktivně vyhledávají klienty, kteří se dostali do nepříznivé životní situace v místě jejich pobytu. Vykonávají sociální šetření, depistáže, navštěvují a oslovují klienty v centru města, chatkách i squatech, kde jim nabízejí sociální poradenství a pomoc.