Komunitní plánování je nepřetržitý, cyklický proces, který zapojuje do přípravy a uskutečňování plánu sociálních služeb všechny, jichž se sociální služby týkají. Jedná se zejména o zástupce uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb, ale i dalších odborníků, kterým je téma sociálních služeb blízké. Prakticky se jedná o zjištění stavu poskytování sociálních služeb v dané lokalitě a zároveň potřeb, které nejsou naplněny. Srovnáním těchto dvou základních parametrů a v souladu s množstvím finančních prostředků, které město na sociální služby vynakládá, vzniká v procesu vzájemných konzultací komunitní plán, který je konsenzem mezi tím, co je možné, a tím, co bylo označeno jako potřebné či prioritní.
Garantem procesu komunitního plánování sociálních služeb je Odbor sociální péče Magistrátu města Brna. Výstupy procesu (komunitní plán) projednávají a schvalují politické orgány města, tedy Rada města Brna a Zastupitelstvo města Brna. Svá stanoviska k výstupům procesu poskytuje Komise sociální Rady města Brna. Metodickou podporu procesu zajišťuje Koordinační skupina KPSS, kterou svolává koordinátor komunitního plánování. V rámci procesu KPSS se schází osm pracovních skupin zaměřených na jednotlivé cílové skupiny. Tyto pracovní skupiny tvoří odborný základ celého procesu.

6. Komunitní plán sociálních služeb města Brna pro období 2020-2022


Pracovní skupiny komunitního plánování

  • Mgr. Radim Janík
    vedoucí Referátu komunitního plánování sociálních služeb
  • Bc. Eva Kubíčková, DiS.
    referent plánování sociálních služeb
    Telefon 542 173 841