Komunitní plánování je nepřetržitý, cyklický proces, který zapojuje do přípravy a uskutečňování plánu sociálních služeb všechny, jichž se sociální služby týkají. Jedná se zejména o zástupce uživatelů, poskytovatelů a zadavatelů sociálních služeb, ale i dalších odborníků, kterým je téma sociálních služeb blízké. Prakticky se jedná o zjištění stavu poskytování sociálních služeb v dané lokalitě a zároveň potřeb, které nejsou naplněny. Srovnáním těchto dvou základních parametrů a v souladu s množstvím finančních prostředků, které město na sociální služby vynakládá, vzniká v procesu vzájemných konzultací komunitní plán, který je konsenzem mezi tím, co je možné, a tím, co bylo označeno jako potřebné či prioritní.
Garantem procesu komunitního plánování sociálních služeb je Odbor sociální péče Magistrátu města Brna. Výstupy procesu (komunitní plán) projednávají a schvalují politické orgány města, tedy Rada města Brna a Zastupitelstvo města Brna. Svá stanoviska k výstupům procesu poskytuje Komise sociální Rady města Brna. Metodickou podporu procesu zajišťuje Koordinační skupina KPSS, kterou svolává koordinátor komunitního plánování. V rámci procesu KPSS se schází osm pracovních skupin zaměřených na jednotlivé cílové skupiny. Tyto pracovní skupiny tvoří odborný základ celého procesu.

6. Komunitní plán sociálních služeb města Brna pro období 2020-2022


Pracovní skupiny komunitního plánování


Grantový projekt CZ.03.2.63/0.0/0.0/16_063/0006544
„Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně“

Cílem projektu statutárního města Brna s názvem „Podpora komunitního plánování sociálních služeb v Brně“ je pokračující podpora procesu plánování sociálních služeb metodou komunitního plánování v Brně (dále KPSS). Cílem tohoto procesu je prevence sociálního vyloučení občanů na celém území města Brna prostřednictvím plánování sítě dostupných, kvalitních a efektivních sociálních služeb, poskytovaných dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách. Aktivity projektu navazují na již probíhající komunitní plánování a rozšiřují je o další činnosti, jež výrazně přispějí ke zkvalitnění procesu plánování v Brně.
Realizace projektu probíhá od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2019.

K realizaci hlavních cílů projektu směřují následující klíčové aktivity:

 1. Podpora udržitelného systému plánování sociálních služeb
 2. Nastavení nástrojů hodnocení efektivnosti sociálních služeb a podpora zvyšování jejich kvality
 3. Zpracování komunitního plánu sociálních služeb pro období 2020-2022

Na daný projekt je poskytována finanční podpora EU.


 • Mgr. Radim Janík
  vedoucí Referátu komunitního plánování sociálních služeb
 • Bc. Eva Kubíčková, DiS.
  referent plánování sociálních služeb
  Telefon 542 173 841