• spolupracuje s organizacemi a institucemi působícími v oblasti národnostních menšin, cizinců a uprchlíků v Brně, České republice i v zahraničí (zejména s Eurocities, orgány EU, partnerskými městy apod.);
 • zpracovává koncepční dokumenty v oblasti sociálního začleňování v Brně a koordinuje aktivity související s touto problematikou;
 • realizuje systémové projekty v oblasti sociálního začleňování spadající do dané oblasti působnosti;
 • řeší problematiku národnostních a etnických menšin, cizinců a osob požívajících mezinárodní ochranu v Brně;
 • podporuje integraci cizinců a osob požívajících mezinárodní ochranu do majoritní společnosti prostřednictvím poradenství, kulturní a osvětové činnosti;
 • analyzuje a vyhodnocuje informace získané spoluprací se subjekty v oblasti národnostních menšin, etnik, cizinců a osob požívajících mezinárodní ochranu, a s aktéry sociálního začleňování;
 • zajišťuje komunikaci a spolupráci s externími odborníky a organizacemi, kteří jsou zapojeni do procesu zpracování koncepčních dokumentů v oblasti sociálního začleňování a s organizacemi a aktéry působícími v oblasti sociálního začleňování (nestátní organizace, Jihomoravský kraj, MV ČR apod.);
 • zabezpečuje činnosti související s poskytováním dotací nestátním organizacím na území města v oblasti národnostních a etnických menšin, včetně provádění kontrolní činnosti využívání přidělených dotací z rozpočtu města;
 • zajišťuje činnost Výboru pro národnostní menšiny ZMB a Poradního orgánu statutárního města Brna pro otázky integrace cizinců;
 • zabezpečuje výkon funkcí poradce pro národnostní menšiny a romského poradce.
 • Mgr. Tomáš Jurčík
  vedoucí Oddělení sociálního začleňování – Anenská 10
  Telefon 776 205 299, 773 785 327

Specializovaný tým interkulturních pracovníků pomáhá například s tlumočením a mediací, zabývají se terénní prací a poskytují poradenství. Interkulturní pracovníci se zaměřují především na ukrajinskou, ruskou, rumunskou, moldavskou, arabskou a vietnamskou komunitu cizinců žijících v Brně.

Interkulturní pracovníci:

Bc. Karin Atassi

interkulturní pracovník s arabštinou – Anenská 10

T: +420 608955226| E: atassi.karin@brno.cz

Mgr. Alexandru Ceban

interkulturní pracovník s rumunštinou a moldavštinou – Anenská 10

T: +420 608955218| E: ceban.alexandru@brno.cz

Mgr. Kateryna Hertlová

interkulturní pracovník s ukrajinštinou a ruštinou – Anenská 10

T: +420 608955216| E: hertlova.kateryna@brno.cz


Oddělení sociálního začleňování – publikace/dokumenty

Strategie integrace cizinců ve městě Brně/Strategy for the integration of foreign nationals in the
city of Brno 2020–2026

Akční plán integrace cizinců pro období 2021 – 2023

Strategie integrace cizinců ve městě Brně

Strategie integrace cizinců ve městě Brně – Zpráva data a fakta o cizincích v Brně 2018 Data a fakta o cizincích v Brně 2022

Interkulturní pracovník pro veřejné instituce

Průvodce pro cizince – česky

Průvodce pro cizince – ukrajinsky/ ДОВІДНИК ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ у Брно 

Brněnská mapa pomoci – довідкова карта 

Průvodce pro cizince v Brně – anglicky/Guide for foreign nationals in Brno 

Průvodce pro cizince v Brně – arabsky/ ارشادات لألجانب في برنو 

Průvodce pro cizince – rumunsky/ GHID PENTRU STRĂINII DIN BRNO 

Průvodce pro cizince – rusky/ СПРАВОЧНИК ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ в Брно 

Průvodce pro cizince – vietnamsky/ TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI tại Brno 

Analýza cílového stavu účastníků

Analýza výchozího stavu

Evaluační plán

Kompetenční model

Průběžná evaluační zpráva

Shrnující analytická zpráva

Shrnutí evaluačního řešení

Závěrečná evaluační zpráva

Metodika interkulturní práce v samosprávě: příběh a výsledky inovačního projektu

Platforma Ukrajina zápis


Státní integrační program

Cílem státního integračního programu (SIP) je usnadnit počátek procesu integrace osob s udělenou mezinárodní ochranou. V rámci programu jsou klientům poskytovány integrační služby přizpůsobené individuálním potřebám každého klienta. Integrační služby jsou zaměřeny zejména na pět klíčových oblastí, kterými jsou bydlení, zaměstnání, vzdělávání a dále sociální a zdravotní oblasti. Po udělení mezinárodní ochrany mohou využít dočasně ubytování v integračním azylovém středisku (v Brně se jedná o IAS Židenice).

Klientům SIP může být poskytnuta asistence při hledání bydlení, při stěhování a zařízení bytu nezbytným základním nábytkem a dalším vybavením. Dále mohou být uhrazeny vstupní náklady na zajištění bydlení a vybavení bytu. V oblasti bydlení je možné získat s  finančním přispěním státu nájemní byt v majetku obce (Varianta I.), či  finanční příspěvek státu na úhradu čistého nájemného, nebo jeho části (Varianta IIa.). Popřípadě je možné hradit pobyt azylantů v zařízení sociálních služeb (Varianta IIb.).

Výuku českého jazyka v rámci Státního integračního programu zajišťuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy formou základního bezplatného jazykového kurzu s dotací 400 hodin výuky v zařízeních provozovaných Správou uprchlických zařízení i mimo ně. Kurzy jsou realizovány jako skupinové, ale v případě potřeby je možno zajistit i individuální výuku. Jazykový kurz trvá cca 12 měsíců a je zakončen zkouškou a vydáním osvědčení o jeho absolvování a o vykonání závěrečné zkoušky.

Podrobné informace ke Státnímu integračnímu programu v jazykových mutacích:
https://www.mvcr.cz/migrace/clanek/integrace-drzitelu-mezinarodni-ochrany.aspx

Metodika k poskytování státních finančních příspěvků (částka 5/2013):
https://www.mvcr.cz/clanek/vestnik-vlady-pro-organy-kraju-a-organy-obci-rok-2013.aspx